Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:

100 εκ. ευρώ  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

Υφιστάμενες εταιρείες της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών καθώς και Εμπορικές εταιρείες που θα υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις συνεργασίας με αυτές. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση και Ομάδες Επιχειρήσεων (τριών τουλάχιστον)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Από 11 Μαρτίου 2011 έως 14 Ιουνίου 2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:   

40% έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης (η ίδια συμμετοχή τουλάχιστον το 25% του έργου)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MAX/MIN):   

Από 30.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ (Δεν επιχορηγείται ο ΦΠΑ)
Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας ή 2ιετίας ή κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (2008, 2009 και 2010)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:   

•Η Επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν την 1-01-2010, λειτουργεί αδιάλειπτα και διαθέτει μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση

• Η Επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και να έχει βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας

•Η επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο Κωδικό Κύριας Δραστηριότητας σύμφωνα με το Πρόγραμμα

•Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διαθέτοντας όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

•Η επιχείρηση δεν έχει λάβει επιδοτήσεις άνω των 200.000 ευρώ την τελευταία 3ετία (Κανόνας De Minimis)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός (Έως 50% του Π/Υ), περιλαμβάνονται: Μηχανήματα (πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης κτλ) εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κτλ

2. Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (ΕΩΣ 40%) περιλαμβάνονται: Εφαρμογή λογισμικού CRM, e-business, CAD και CAM, Προμήθεια Λογισμικού, Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων, Κόστη υπηρεσιών παρόχου ASP, δαπάνες S.E.O., Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού

3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων (Έως 80% του Π/Υ) περιλαμβάνονται: Σχεδιασμός προϊόντος και ετικέτας, Δοκιμές / Επαληθεύσεις / Πιστοποίηση προϊόντων / Συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς και εργαστήρια, δημιουργία Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου. Αγορά Τεχνογνωσίας κτλ

4. Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους (Έως 50% του Π/Υ) περιλαμβάνονται: Συμμετοχή σε Διεθνείς ή Επαγγελματικές Εκθέσεις, e-marketplace, Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου, Διαφημιστικές καταχωρήσεις – ενθέσεις σε ΜΜΕ του εξωτερικού, Δαπάνες Επιχειρηματικών αποστολών, Πρόσβαση / Προβολή σε ηλεκτρονικές αγορές, σχεδιασμός και παραγωγή Έντυπου Πληροφοριακού Υλικού, μελέτη για την ανάπτυξη και δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας

5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Έως 40% του Π/Υ και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ) περιλαμβάνονται: Κατάθεση και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου, Εκπόνηση μελετών και ερευνών (π.χ. έρευνας αγοράς, risk assessment, marketing plan, feasibility study), Σύνταξη εγχειριδίων για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, Εξειδικευμένες μελέτες διαπιστευμένων ερευνητικών κέντρων

6. Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (Έως 50% του Π/Υ).

7. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (Έως 10% του Π/Υ) περιλαμβάνονται: Μισθοδοσία στελέχους / στελεχών marketing για 12 μήνες, με σκοπό τον σχεδιασμό στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου ανταγωνιστικής διεθνούς παρουσίας της επιχείρησης και προγράμματος δράσης για τα επόμενα δυο χρόνια

Σημείωση: Η κατανομή του προϋπολογισμού κάθε πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} ≥ (50% * Π/Υ)

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ:

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος Εξωστρέφεια (04-02-2011)

 

Δείτε και τα Στοιχεία του προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Τα Έντυπο Υποβολής και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης βρίσκονται στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

Επίσημη ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

ΥΠΟΙΑΝ

ΕΥΔ/ΕΠΑΕ

ΕΦΕΠΑΕ

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα.....