Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ"

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

■ Υφιστάμενες και υπό ίδρυση εταιρείες της μεταποίησης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

■ 21 Ιανουαρίου 2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:   

■ μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 40% για την περιφέρεια Αττικής.

■ μεσαίες επιχειρήσεις 30% για την περιφέρεια Αττικής,

  από 30% έως 50% για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MAX/MIN):   

■ μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 30.000,00¤ έως 400.000,00¤ (χωρίς το ΦΠΑ)

■ μεσαίες επιχειρήσεις από 100.000,00¤ έως 800.000,00¤ (χωρίς το ΦΠΑ)

Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 ετών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:   

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της μεταποίησης και υποστηρικτικών κλάδων της μεταποίησης:

• Όλων των νομικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις) που τηρούν βιβλία ΒΆ και ΓΆ κατηγορίας, καθώς και συνεταιρισμοί που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους (βάσει ΕΜΕ) και έχουν κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού  μικρότερο από 50  εκατ. ευρώ.
•Λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας και δεν είναι προβληματικές.

•Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να εμφάνιζαν θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων την προηγούμενη 3ετία.

•Δεν αποτελούν επιχειρήσεις Franchising.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1)Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων (έως 20% του προϋπολογισμού):

-Επέκταση κτιρίων, διαμόρφωση χώρων, συστήματα κλιματισμού, εξοπλισμός ασφάλειας (ρολά, πυρανίχνευση, σύστημα συναγερμού), ανακαίνιση και λοιπές εργασίες.

2)Προμήθεια μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου:

-Μηχανήματα παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, εξοπλισμοί αποθήκης (ράφια), περονοφόρα.

-Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

-Συστήματα μηχανοργάνωσης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό ERP, CRM, -Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές, barcode.

3)Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων:

ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS.

4)Δαπάνες συμβούλων:

Δαπάνες υποβολής και διαχείρισης του επιχειρηματικού σχεδίου, μελέτες.

Συμμετοχή για πρώτη φορά σε εκθέσεις / κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας ή/και e-shop.


ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα (ηλεκτρονική υποβολή).Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

..