Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ICT 4 GROWTH

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ICT 4 GROWTH

Ξεκινά προσεχώς το πρόγραμμα επιδότησης ICT 4 Growth ή αλλιώς «Ανάπτυξη προϊόντων –υπηρεσιών Πληροφορικής Επικοινωνιών». Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ θα επιδοτεί μεσαία και μεγάλα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών με εφαρμογή σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ICT 4 GROWTH «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Από 35-80% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης αλλά και τις κατηγορίες των ενεργειών της προτεινόμενης επένδυσης.

Ι) ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT 4 GROWTH

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα επιδότησης ICT 4 GROWTH, επιλέξιμες θεωρούνται:

Μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις

Νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου

Συμπράξεις υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων

Όλες οι νομικές μορφές είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα επιδότησης, ενώ κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στο ICT 4 μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, έχει το δικαίωμα να υποβάλει το πολύ μια (1) πρόταση έργου.

Επενδυτικές προτάσεις από «υπό σύσταση» επιχειρήσεις στο ICT 4 GROWTH:

Στις περιπτώσεις των υπό σύσταση εταιριών που θα υποβάλουν επενδυτική πρόταση στο πρόγραμμα ICT 4 GROWTH, οι προτάσεις υποβάλλονται από κοινό εκπρόσωπο που έχει οριστεί μέσω ανέγκλητης, κοινής συμβολαιογραφικής δήλωσης των μελλοντικών εταίρων-μετόχων. Στη συγκεκριμένη δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται και όλα τα επιμέρους στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν την υπό σύσταση επιχείρηση (π.χ. νομική μορφή, μετοχική σύνθεση κλπ.). Σε περίπτωση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν επίσημη νομική μορφή (σύσταση) πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ICT 4

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο πρόγραμμα επιδότησης ICT 4 GROWTH δύναται να αφορούν:

Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.)

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Μεταφορές

Διαδίκτυο (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων)

Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).

Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ICT 4

Τα επενδυτικά σχέδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού:

1) Μεσαίου Μεγέθους επενδυτικά σχέδια

Ελάχιστος προϋπολογισμός: 300.000 ευρώ -Μέγιστος προϋπολογισμός 5.000.000 ευρώ

2) Επενδυτικά σχέδια Σημαντικού Εύρους

Ελάχιστος προϋπολογισμός: 5.000.000 ευρώ -Μέγιστος προϋπολογισμός: 20.000.000 ευρώ.

Τα μεγάλα επενδυτικά έργα (άνω των 5 εκατ. ευρώ) και μόνο πρέπει να τηρούν επίσης τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής στο ICT 4 GROWTH :

-Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ' ελάχιστον 1 θέση ανά 100.000 ευρώ εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης

-Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνια Νησιά, Δυτικής Ελλάδας, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη

-Σύνταξη του συνόλου της επενδυτικής πρότασης στην Αγγλική γλώσσα

Η ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ICT 4 ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 25% ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ

Η ίδια συμμετοχή ενός επενδυτικού φορέα στο πρόγραμμα επιδότησης ICT 4 GROWTH πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού έργου και μπορεί να καλυφθεί είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε με δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, η ίδια συμμετοχή αποδεικνύεται μέσω της ύπαρξης ρευστών διαθεσίμων των εταίρων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης. Παράλληλα είναι δυνατή η χρήση τραπεζικού δανεισμού, πέραν όμως του 25% της ίδιας συμμετοχής που έτσι και αλλιώς πρέπει να αποδειχθεί όπως προαναφέρθηκε.

Sample picture

ΙΙ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ICT 4

ΔΥΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΦΑΣΕΙΣ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης ICT 4 GROWTH μπορούν να καλύπτουν δύο κατηγορίες (φάσεις) επενδυτικών σχεδίων, τα οποία και διαχωρίζονται ανάλογα με το αντικείμενό της επένδυσης:

Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)

Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια στο ICT 4 μπορούν είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις είτε να καλύπτουν μόνο την Φάση Β.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ICT 4

Ενδεικτικά οι Επιλέξιμες Δαπάνες στο ICT 4

Δ1 Δαπάνες προσωπικού για την διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης.

Δ2 Δαπάνες προς συμβούλους, προς εξωτερικούς συνεργάτες και προς εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Δ3 Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διενέργεια διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

Δ4 Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

Δ5. Δαπάνες μεταφοράς και αγοράς τεχνογνωσίας.

Δ6 Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσίας και συμμετοχής σε συνέδρια και άλλα.

Δ7 Λειτουργικές Δαπάνες, που είναι όμως το άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης.

Δ8 Δαπάνες Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού (όπως κτιριακά και εξοπλισμός)

Δ9 Δαπάνες Προμήθειας ¶υλων Στοιχείων του Ενεργητικού (όπως λογισμικό, αγορά αδειών, μελέτες και άλλα).

Δ10 Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ICT 4

Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο τη Φάση Α ή μόνο τη φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις δύο φάσεις, η συνολική διάρκεια υλοποίησης μπορεί να ανέλθει στους 24 μήνες.

Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να έχουν γίνει ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης.

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ICT 4

Σύμφωνα με το ICT-4 Growth, υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Κάθε εξάμηνο, καθώς και στο πέρας της Α φάσης και της Β φάσης αποστέλλονται εκθέσεις προόδου από τον φορέα της επένδυσης. Ακολουθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση της προόδου του έργου. Μετά από κάθε πιστοποίηση είναι δυνατή η καταβολή τμηματικών ενισχύσεων ανάλογα με το ποσοστό υλοποίησης του έργου. Η τμηματική καταβολή των ενισχύσεων που προηγούνται της τελικής πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 80% των συνολικών ενισχύσεων.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ICT 4 GROWTH

Το πρόγραμμα επιδότησης τεχνολογικών δράσεων ICT4 Growth στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων θα μπορούν να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν το τελικό προϊόν/ υπηρεσία ή μέρος ενός πιο σύνθετου συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, το παραγόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1) Να είναι ώριμο τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικό σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται,

2) Να αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής,

3) Να χαρακτηρίζεται από   καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης.

4) Να απευθύνεται σε σαφώς ορισμένη αγορά-στόχο και να καλύπτει διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς αυτής.

5) Να είναι ανταγωνιστικό (εφάμιλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ανταγωνιστική τιμή διάθεσης κλπ.)  σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά).

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ICT 4 GROWTH

Φάση Α ICT4 Growth: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)

Η Φάση Α περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

• Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού.

- Αντικείμενο: Εκπόνηση μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας και λεπτομερής σχεδιασμός-προετοιμασία των επιμέρους ενεργειών της Φάσης Α.

- Εκροές: Αναλυτικό πλάνο ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, «proof of concept» , μη λειτουργικό πρωτότυπο για επιδεικτικούς σκοπούς κλπ.

- Επιμέρους όροι: Επιπλέον, εφόσον ο λεπτομερής σχεδιασμός οδηγεί σε τροποποίηση των λειτουργικών ή τεχνικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας / προϊόντος, θα πρέπει να τεθεί προς επαναξιολόγηση και έγκριση από το αρμόδιο όργανο του Ενδιάμεσου Φορέα της Δράσης.

• Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας.

- Αντικείμενο: Σχεδιασμένη έρευνα και διερεύνηση για την απόκτηση γνώσεων που θα αξιοποιηθούν στην μετέπειτα ανάπτυξη των συγκεκριμένων προϊόντων. Δημιουργία συστατικών πολύπλοκων συστημάτων για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών.

- Εκροές: Αποτελέσματα βιομηχανικής έρευνας (π.χ. τεκμηρίωση, λογισμικό κλπ.). Κατοχυρωμένες πατέντες (όπου υπάρχει εφαρμογή).

- Επιμέρους όροι: Επισημαίνεται ότι εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο ενισχυθεί για δαπάνες βιομηχανικής έρευνας, όλα τα σχετικά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και να διαδοθούν στην ερευνητική κοινότητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο σημείο 4.β.ΙΙΙ του άρθρου 31 του Καν. (ΕΚ) 800/2008. Επίσης, στην πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να εξηγείται με πειστικότητα και σαφήνεια (Ι) γιατί το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο απαιτεί τη διεξαγωγή ενεργειών βιομηχανικής έρευνας πριν το στάδιο της ανάπτυξης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, (ΙΙ) τις ακριβείς ενέργειες που συνιστούν βιομηχανική έρευνα και το σημείο διαχωρισμού τους από τις ενέργειες ανάπτυξης. Σε διαφορετική περίπτωση, όλες οι σχετικές ενέργειες θα λαμβάνονται υπόψη ως «πειραματική ανάπτυξη» και θα μεταπίπτουν στην επόμενη κατηγορία ενεργειών (Α3).

• Α3: Ενέργειες Ανάπτυξης.

- Αντικείμενο: Ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας και λειτουργία του σε δοκιμαστικό περιβάλλον.

- Εκροές: Πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας, με υλοποιημένα όλα τα χαρακτηριστικά όπως αυτά είχαν αρχικά περιγραφεί στην αρχική πρόταση και τυχόν εξειδικευθεί ή επικαιροποιηθεί στη μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας. Τεχνική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος προϊόντος/ υπηρεσίας. Πλάνο δοκιμών και ελέγχων αποδοχής που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της πιστοποίησης.

- Επιμέρους όροι: Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο και επιδείξιμο αποτέλεσμα, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της τελικής υπηρεσίας ή προϊόντος, όπως τελικά θα αναμένεται να διατεθεί εμπορικά.

• Α4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).

- Αντικείμενο: απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

- Εκροές: Διπλώματα και πιστοποιητικά (αρχικά ή ανανεώσεις αυτών).

• Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης.

- Αντικείμενο: Διαχειριστική και λειτουργική υποστήριξη των ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται όλες οι υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας και ανάπτυξης (δηλ. των ενεργειών των κατηγοριών Α2 και Α3). Στην κατηγορία αυτή θα ενταχθούν συμπληρωματικές δραστηριότητες και δαπάνες που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν καθαυτές ως έρευνα ή ανάπτυξη, αλλά την υποστηρίζουν.

 

Φάση Β ICT4 Growth: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage)

Η Φάση Β περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών.

- Αντικείμενο: Διαμόρφωση κτιρίων, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικός και υποστηρικτικός εξοπλισμός και λοιπές επενδύσεις σε υλικές υποδομές, που απαιτούνται για την θέση της επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία και την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών.

- Εκροές: Υποδομές σε παραγωγική λειτουργία

- Επιμέρους Όροι: Η επένδυση θα πρέπει να διατηρηθεί στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε έτη ή τρία έτη στην περίπτωση ΜΜΕ, μετά την ολοκλήρωση της Β Φάσης του Έργου. Είναι δυνατή η αντικατάσταση τμημάτων των υποδομών υπό την αίρεση διατήρησης και συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας για την απαιτούμενη περίοδο. Τα στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται πρέπει να είναι καινούργια.

• Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας.

- Αντικείμενο: Τελική διαμόρφωση προϊόντος (π.χ. Packaging) ή υπηρεσίας που απαιτείται για την εμπορική του διάθεση  (π.χ. τις ενέργειες που απαιτούνται για τις προσαρμογές του λειτουργικού πρωτοτύπου ώστε να είναι δυνατή η έναρξη της εμπορικής του διάθεσης). Προμήθεια λογισμικού και πλατφορμών τρίτων κατασκευαστών που απαιτούνται για την εμπορική λειτουργία της υπηρεσίας. Δημιουργία ταυτότητας προϊόντος/branding, εμπορικών σημάτων και λοιπές επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

• Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).

- Αντικείμενο: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους για την επιχειρηματική δικτύωση και την περαιτέρω χρηματοδότηση - ανάπτυξη της επιχείρησης. Ενδεικτικά: σχεδιασμός και οργάνωση δικτύου πωλήσεων, υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης στο εξωτερικό, επικαιροποιημένο Marketing plan, business plan για venture capital, υποστήριξη για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων. Επίσης ενέργειες συμμετοχής σε εκθέσεις.

- Επιμέρους Όροι: Αναφορικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει να αφορούν μη συνεχόμενη μη περιοδική δραστηριότητα και να μη συνδέονται με συνήθεις λειτουργικές δαπάνες όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες. Αναφορικά με τη συμμετοχή σε εκθέσεις, θα πρέπει να αφορούν πρώτη συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεση.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ICT 4

1. Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που κατατίθενται στο ICT 4 και που περιλαμβάνουν τόσο τη Φάση Α, όσο και τη Φάση Β, το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών της Α φάσης δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

2. Δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις ή δραστηριότητες επιχειρηματικών σχεδίων στο ICT4 που συνδέονται άμεσα με εξαγωγές, με τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλες χώρες ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα. Κατά κανόνα δεν θεωρούνται εξαγωγικές δραστηριότητες η κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εκθέσεις ή του κόστους μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διάθεση μιας νέας υπηρεσίας ή προϊόντος σε μια νέα αγορά.

3. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο ICT 4 σε καμία περίπτωση.

 

Σημείωση:

Οποιεσδήποτε μεταβολές στοιχείων υπάρξουν μετά την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος ICT 4 θα επικαιροποιηθούν άμεσα στο παρόν άρθρο και η παρούσα σημείωση θα διαγραφεί.

 

Διαβάστε Περισσότερα στο Capitalinvest:

Νανοτεχνολογία, η βιομηχανία του μέλλοντος

Cloud Computing –Εξοικονόμηση Πόρων και μείωση των ρύπων

Το 7ο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την έρευνα και την τεχνολογία

 

Μάθετε πως λειτουργούν οι επιδοτήσεις

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για την προετοιμασία του επενδυτικού σας φακέλου από την ITS

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

 

Investment & Technology Solutions 16/3/2012

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.

 


..