Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 -ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

■ Γ.Γ.Ε.Τ : «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγχώριες  συμπράξεις παραγωγικών-εμπορικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Επισημαίνεται όμως, ότι βασικοί αποδέκτες είναι οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς, ενώ οι λοιποί -εκτός ελαχίστων    εξαιρέσεων- θα συμμετέχουν ως τελικοί χρήστες των  τεχνολογιών/υπηρεσιώνροϊόντων.

1. Συμπράξεις στον τομέα της μεταποίησης.

Στην κατηγορία αυτή οι συμπράξεις θα πρέπει να αποτελούνται από 4-8 μέλη εκ των οποίων 2-4 θα πρέπει να είναι επιχειρήσεις. Τα έργα που μπορούν να υποβάλλουν είναι μεγέθους 400.000 -2.000.000 ευρώ.

2. Συμπράξεις στον τομέα των υπηρεσιών.

Στην κατηγορία αυτή τα μέλη των συμπράξεων θα πρέπει να είναι 3-5 και απ αυτά 2-3 μέλη να είναι επιχειρήσεις. Το μέγεθος των έργων από 300.000 – 800.000 ευρώ.

3. Νέες Τεχνολογίες στις Πράσινη Ανάπτυξη

Σε περιπτώσεις έργων εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην πράσινη ανάπτυξη ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει σε 3.000.000 ευρώ.   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

85 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 68,32 εκ. ευρώ)

-10 εκ. Ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για σχέδια/έργα σε τομείς υψηλής

προτεραιότητας στις υπηρεσίες.

-58,32 εκ. Ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για σχέδια/ έργα σε τομείς υψηλής

προτεραιότητας στη μεταποίηση.

  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   

Από 25% έως και 80% των επιλέξιμων δαπανών

(το ποσοστό εξαρτάται από την κατηγορία έρευνας και το μέγεθος της επιχείρησης)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   

Από 30.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Το πρόγραμμα εστιάζεται σε δέκα (10) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας (κλάδους / θεματικές περιοχές), στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις και είναι οι εξής:

1. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα

2. Τρόφιμα/ Ποτά

3. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία

4. Προηγμένα Υλικά

5. Περιβάλλον Βιομηχανία Μεταλλικών Προϊόντων

6. Χημικές διεργασίες

7. Πληροφορική και Επικοινωνίες

8. Ασφάλεια

9. Ενέργεια

10. Υπηρεσίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το πρόγραμμα αφορούν:

-Δαπάνες προσωπικού

-Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό

-Δαπάνες για κτίρια

-Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας ή / και τεχνογνωσίας

-Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (έρευνα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα)

-Δαπάνες για εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων

-Συμπληρωματικές δαπάνες

-Δαπάνες για αγορές αναλωσίμων

-Δαπάνες για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας

-Δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων κυμαίνεται από 24-36 μήνες

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  Η δημιουργία νέας γνώσης, προκειμένου να βελτιωθεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

  Η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης

  Η παρακίνηση του ιδιωτικού τομέα στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αύξησης χρηματοδότησης Ε&Τ δραστηριοτήτων από ιδίους πόρους   

  Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων καθώς και των διεθνών τους συνεργασιών

  Η ενίσχυση σύνδεσης έρευνας και παραγωγής, η διεπιστημονική προσέγγιση, ενίσχυση και εξειδίκευση του εγχώριου ερευνητικού προσωπικού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Οι προτάσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται με βάση τις παρακάτω τρεις (3) ομάδες κριτηρίων:

1.      Κριτήριο 1: Ποιότητα – αξιοπιστία σύμπραξης (Εμπειρία και επάρκεια δομών των συμμετεχόντων φορέων, καταλληλότητα της οργανωτικής δομής και των διαδικασιών διαχείρισης του έργου)

2.      Κριτήριο 2: Επιστημονική και τεχνολογική αρτιότητα της πρότασης (Ποιότητα/καινοτομία της πρότασης, αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας – τεχνολογίας, εφικτότητα και σαφήνεια των παραδοτέων)

3.      Κριτήριο 3:  Συνεισφορά στην οικονομία και παραγωγικότητα της χώρας και επιπτώσεις στην λειτουργία και πρόοδο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων (Συνεισφορά του έργου στην αριστεία και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, αξιολόγηση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα του έργου βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους)

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου γίνεται σε κλίμακα 0–4 μονάδων. Η συνολική βαθμολογία των προτάσεων προκύπτει ως μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των παραπάνω κριτηρίων.

Διαβάστε περισσότερα στο Capitalinvest:

Το 7ο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία

Πως λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τα στοιχεία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου της Ελλάδας 3809/2011

Συνδέσεις:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 
 
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
  
 

Investment & Technology Solutions 4/5/2011..