Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ R&D»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Γ.Γ.Β.: «Αναβάθμιση της καινοτομικής Επιχειρηματικότητας με την συνεργασία της ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Δικαίωμα υποβολής πρότασης επενδυτικής πρότασης στο πρόγραμμα έχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και συμπράξεις ΜΜΕ επιχειρήσεων. 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται συνεργασία με ερευνητικό τεχνολογικό φορέα ή κοινοπραξία αυτών για την ανάπτυξη ή μεταφορά και ενσωμάτωση Ε&ΤΑ προϊόντος, η συνεργασία θα πραγματοποιείται με βάση Προγραμματική διμερούς σχετικής Συμφωνίας δέσμευσης των συμβαλλομένων (ΜΜΕ ή κοινοπραξία ΜΜΕ αφενός, ερευνητικός τεχνολογικός φορέας ή κοινοπραξία ερευνητικών τεχνολογικών φορέων αφετέρου)  στην υλοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

65 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 50 εκ. ευρώ)

Η κατανομή της δημόσιας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

-15 εκ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα

-25 εκ. ευρώ για μεσαίες  επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα

-10 εκ. ευρώ για επιχειρήσεις του τομέα των Υπηρεσιών

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   

Από 50% (Βασική Έρευνα) έως και 100% (Επιδεικτική Έρευνα) των επιλέξιμων δαπανών

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   

Από 50.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ:

Οι δικαιούχοι του παρόντος Προγράμματος είναι όλες οι ΜΜΕ επιχειρήσεις ή οι συμπράξεις των ΜΜΕ επιχειρήσεων των κλάδων της μεταποίησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών, ειδικό ενδιαφέρον για τους στόχους του προγράμματος εμφανίζουν οι κάτωθι κλάδοι:.

1. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα

2. Τρόφιμα/ Ποτά

3. Δευτερογενής μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

4. Χημική  βιομηχανία

5. Βιομηχανία Μεταλλικών Προϊόντων

6. Βιομηχανία Προϊόντων Οικοδομής

7. Προηγμένα Υλικά

8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί

9. Ενέργεια

10. Περιβαλλοντολογική Μεταποίηση

11. Τεχνικές Υπηρεσίες

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το πρόγραμμα αφορούν:

-Δαπάνες προσωπικού (ήδη απασχολούμενο προσωπικό ή νέο προσωπικό)

-Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό (μόνον οι δαπάνες απόσβεσης)  

-Δαπάνες για κτίρια (μόνον το κόστος της απόσβεσης)

-Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας ή / και τεχνογνωσίας

-Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (έρευνα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα)

-Δαπάνες για εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων

-Συμπληρωματικές δαπάνες, αφορούν κυρίως μετακινήσεις, δράσεις δημοσιότητας και / προβολής

-Δαπάνες για αγορές αναλωσίμων

Η μέγιστη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων είναι 36 μήνες

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

·         Η καινοτομική αναβάθμιση των ΜΜΕ Επιχειρήσεων

·         Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας, της ασφαλούς λειτουργίας και του επιπέδου της περιβαλλοντολογικής και ποιοτικής στάθμης ή συμπεριφοράς των επιχειρήσεων

·         Η ενίσχυση της επιχειρηματικής χρησιμότητας της Ε&ΤΑ

·         Η ενίσχυση της διασύνδεσης έρευνας και παραγωγής

·         Η ενίσχυση του ερευνητικού, τεχνολογικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας, καθώς και των διεθνών τους συνεργασιών

·         Η ενίσχυση του Ε&ΤΑ προσανατολισμού των επιχειρήσεων

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:

Νομική βάση αποτελεί ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής)

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Οι προτάσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται με βάση τις παρακάτω τρεις (3) ομάδες κριτηρίων:

1.      Κριτήριο 1: Επιχειρηματικό Σχέδιο (Σαφήνεια και επάρκεια Πρότασης)

2.      Κριτήριο 2: Ερευνητικό Πρόγραμμα (α. Επιστημονική και Τεχνολογική ποιότητα της ερευνητικής πρότασης  β. Ποιότητα - αξιοπιστία της ερευνητικής ομάδας ή σύμπραξης)

3.      Κριτήριο 3:  Επιπτώσεις και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (α. Καινοτομική αναβάθμιση της επιχείρησης β. βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας, της αφαλούς λειτουργίας και του επιπέδου  της περιβαλλοντολογικής και ποιοτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων

Η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία είναι:

-Για το Κριτήριο 1: 40 μονάδες,

-Για το Κριτήριο 2: 40 μονάδες

-Για το Κριτήριο 3: 60 μονάδες

Συνολικά: 50 μονάδες

Σημείωση: Οι προτάσεις που αφορούν σε κλάδους αυξημένου ενδιαφέροντος του Προγράμματος πριμοδοτούνται με επιπλέον 10% της βαθμολογίας τους.

 

Διαβάστε περισσότερα στο Capitalinvest:

Το 7ο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία

Πως λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τα στοιχεία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου της Ελλάδας 3809/2011

Συνδέσεις:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 
 
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 
 

Investment & Technology Solutions 1/5/2011

 

 


..