Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: 7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το βασικό μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στην Ευρώπη. Η διάρκεια του είναι επτά έτη και καλύπτει την περίοδο 2007–2013. Αποτελεί τη συνέχεια του έκτου προγράμματος πλαίσιου (6ο ΠΠ) και προέκυψε ύστερα από  διαβουλεύσεις της επιστημονικής κοινότητας, ιδρυμάτων ερευνών και φορέων χάραξης πολιτικών, όπως και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι βασικές κατευθύνσεις του 7ου ΠΠ περιέχονται σε μια σειρά ειδικών προγραμμάτων, που είναι τα εξής:

1.  Πρόγραμμα «Συνεργασία»

Το πρόγραμμα «Συνεργασία», που αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα του 7ου ΠΠ, ενισχύει τη συνεργατική έρευνα σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα κράτη-μέλη, σύμφωνα με κάποιους βασικούς θεματικούς τομείς οι οποίοι είναι οι εξής:

  α) υγεία,

  β) τρόφιμα, γεωργία, αλιεία και βιοτεχνολογία

γ) τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

δ) νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

  ε) ενέργεια

  στ) περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής μεταβολής)

  ζ) συγκοινωνίες (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

  η) κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

  θ) διάστημα

  ι) ασφάλεια

 

2. Πρόγραμμα «Ιδέες» – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)

Το πρόγραμμα «Ιδέες» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ θα χρηματοδοτήσει καθαρή, διερευνητική έρευνα αιχμής στα όρια της επιστήμης και της τεχνολογίας, ανεξάρτητα από θεματικές προτεραιότητες.

 

3.  Πρόγραμμα «Άνθρωποι»

Το πρόγραμμα «Άνθρωποι» παρέχει σημαντική στήριξη στην κινητικότητα και την επαγγελματική ανέλιξη των ερευνητών τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4.  Πρόγραμμα «Ικανότητες»

Το πρόγραμμα «Ικανότητες» καταρτίστηκε για να βοηθήσει στην ενίσχυση και βελτιστοποίηση των γνωστικών ικανοτήτων που η Ευρώπη χρειάζεται για να γίνει μια ακμάζουσα οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση.

 

5. Πυρηνική έρευνα

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη – το πρώτο μέρος εστιάζει στην πυρηνική σύντηξη και τον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα (ITER), ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Το δεύτερο μέρος του προγράμματος ασχολείται με την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση αποβλήτων εγκαταστάσεων πυρηνικής σχάσης και την ακτινοπροστασία.

 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούν επιγραμματικά μερικές βασικές διαφορές του 7ου ΠΠ σε σχέση με τα προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.

Ι) Αυξημένος προϋπολογισμός – ο προϋπολογισμός του 7ο ΠΠ αντιπροσωπεύει αύξηση 63 % από το 6ο ΠΠ σε τρέχουσες τιμές (Σύνολο Π/Υ: 53,2 δις. Ευρώ).

ΙΙ) Εστίαση σε θεματικούς τομείς – η προσεκτική εστίαση σε μείζονα ερευνητικά θέματα (π.χ. υγεία, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, διάστημα κ.λπ.).

ΙΙΙ) Περιφέρειες της γνώσης – το 7ο ΠΠ καθιερώνει νέες «περιφέρειες της γνώσης» που ενώνουν τους διαφόρους ερευνητικούς εταίρους μιας περιφέρειας.

IV) Χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του επενδυτικού κινδύνου – μια νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση για τους επενδυτές για τον καταμερισμό του επενδυτικού κινδύνου (ευκολότερη πρόσβαση σε δάνεια από την ΕΤΕ) .

V) Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (ΚΤΠ) –οι ΚΤΠ συνιστούν μια καινούργια ιδέα που ενώνει διαφορετικούς εταίρους για την ανάληψη στόχων που δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω της προσέγγισης των «προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων».

VI) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) – δημιουργείται η πρώτη πανευρωπαϊκή υπηρεσία για τη χρηματοδότηση της έρευνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

VI) Ενιαία υπηρεσία βοήθειας – μια ενιαία υπηρεσία βοήθειας (helpdesk), η «υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων έρευνας», λειτουργεί ως πρώτο σημείο επαφής για τους δυνητικούς συμμετέχοντες σε κάθε πρωτοβουλία.

 

Η συμμετοχή στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο είναι ανοιχτή σε μεγάλο αριθμό οργανισμών και ιδιωτών. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολυεθνικές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, ακόμα και ιδιώτες, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου –έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο 7ο ΠΠ. Ανάλογα με την εκάστοτε ερευνητική πρωτοβουλία, ισχύουν και διαφορετικοί κανόνες συμμετοχής.

 

Για την απολεσματικοτέρη υποστήριξη των εθνικών φορέων που θέλουν να συμμετάσχουν στις πρωτοβουλίες του 7ου ΠΠ όλες οι χώρες ορίζουν κάποιο κρατικό οργανισμό που ονομάζεται Εθνικό Σημείο Επαφής.

Για την Ελλάδα ο αντίστοιχος εθνικός οργανισμός είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

 Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...


Investment & Technology Solutions 14/02/2011

 

 


..