Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3908/2011

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις με έδρα όλη την Ελληνική Επικράτεια

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   

Από 15% έως 50% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   

Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 200.000 ευρώ

Μικρές επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ

Μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ

Μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι για τα σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας τα ελάχιστα όρια ισχύουν στο ήμισυ των προαναφερθέντων ποσών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1Η Φάση : τέλος Απριλίου 2012

2Η Φάση : τέλος Οκτωβρίου 2012

Κατ’ εξαίρεση, τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια (50 εκ. ευρώ και άνω) δύναται να κατατίθενται όλο τον χρόνο

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Μεταποιητικός Τομέας

Τουριστικός Τομέας Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων και ειδικές τουριστικές δραστηριότητες

Τομέας Τουρισμού Υγείας και Γηροκομεία

Μεταφορά και Αποθήκευση

Εκδοτικές Δραστηριότητες

Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη

Τομέας Κατασκευών (μόνο η Κατασκευή Παράκτιων και Λιμενικών Έργων)

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων

Ορυχεία και Λατομεία

Αγροτικός Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία)

Τηλεπικοινωνίες

Κινηματογραφικές, Τηλεοπτικές και Μουσικές εκδόσεις και Πολιτιστικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες προγραμματισμού Ηλ. Υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας

Επισκευή Ηλ. Υπολογιστών και άλλων ειδών ατομικής/οικιακής χρήσης

Άλλες Επαγγελματικές, Διοικητικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   

Επιχορήγηση κεφαλαίου

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού (Leasing)

Φορολογικές απαλλαγές

Χαμηλότοκα Δάνεια από Τραπεζικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Γενικής Επιχειρηματικότητας (Παρέχεται Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασμό με Χαμηλότοκα Δάνεια)

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Παρέχεται Επιχορήγηση ή Φοροαπαλλαγή ή Χαμηλότοκα Δάνεια)

Περιφερειακής Συνοχής (Παρέχεται Επιχορήγηση ή Φοροαπαλλαγή ή Χαμηλότοκα Δάνεια)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Επιχειρηματικότητας των νέων (Νέες μικρές επιχειρήσεις όπου νέοι έως 39 ετών συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% -Παρέχεται ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών έως 1 εκ. ευρώ για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας)

Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (50 εκ. και άνω –Τα είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων αναμένεται να διευκρινιστούν)

Πολυετή Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Σχέδια (2-5 έτη, Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασμό με Χαμηλότοκα Δάνεια)

Συνεργασίας και Δικτύωσης (σχέδια τουλάχιστον 10 επιχειρήσεων Αθήνα/ Θεσσαλονίκη ή σχέδια τουλάχιστον 5 επιχειρήσεων για την υπόλοιπη Ελλάδα –Τα είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων αναμένεται να διευκρινιστούν)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

A) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Πάσης Φύσεως Μηχανήματα και Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ειδικός Εξοπλισμός ανά Επενδυτικό Σχέδιο (π.χ. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός)

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και Λογισμικό)

Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Λοιπός εξοπλισμός

Β) ΚΤΙΡΙΑΚΑ (έως 40% του Π/Υ):

Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων

Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Γ) ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 50% του Π/Υ):

Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνιών και πνευματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης (με πιστοποίηση)

Μελέτες και δαπάνες συμβούλων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:   

Οι εγκρίσεις θα γίνονται με ιεραρχική βαθμολόγηση σε δεδομένο προϋπολογισμό κάθε προκήρυξης. Τα αποτελέσματα κάθε επενδυτικού κύκλου θα ανακοινώνονται το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:   

Σε ετήσια βάση θα καθορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και ανά περιφέρεια.

Η έγκριση των επενδυτικών προτάσεων (πλην των Μεγάλων Επενδυτικών σχεδίων) εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία έναντι των υπόλοιπων προτάσεων που θα κατατίθενται σε κάθε φάση.

Το ΕΤΕΑΝ είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Οι φοροαπαλλαγές θα είναι τριπλάσιες από το σύνολο των υπολοίπων ενισχύσεων και θα ισχύουν για 8 έτη.

  Δεν είναι πλέον επιλέξιμη ως επενδυτική δραστηριότητα η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

  Δεν είναι επιλέξιμη ως μεταποιητική δραστηριότητα η χαλυβουργεία, η μεταποίηση συνθετικών ινών και η βιομηχανία άνθρακα).

  Δεν είναι επιλέξιμη ως δραστηριότητα εξόρυξης η εξόρυξη λιγνίτη και άνθρακα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ I.T.S.

-Συνιστάται η προετοιμασία αρκετών εβδομάδων καθώς για πρώτη φορά η επιλεξιμότητα των επενδυτικών προτάσεων καθορίζεται βάσει συγκριτικής βαθμολόγησης.

-Η χρήση της ίδιας συμμετοχής από τους επενδυτές είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

-Είναι θετικό για τους επενδυτές να επιδιώκεται ως τόπος εγκατάστασης η Ελληνική Περιφέρεια και όχι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

-Δαπάνες που επιφέρουν καινοτομία και δαπάνες προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε  επενδυτικό σχέδιο.

-Οι επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα και είναι καλό να προτιμόνται από τους επενδυτές.

Διαβάστε περισσότερα στο Capitalinvest:

Πληροφορίες για τη διαδικασία, το κόστος και τον χρόνο  Ίδρυσης Νέων Επιχειρήσεων

Γενικά στοιχεία για τις επενδύσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Τουριστικές Επενδύσεις στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα... 

Investment & Technology Solutions 7/2/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest.gr χωρίς την σχετική άδεια.


..