Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ «ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔρΑσηΣ «ΕπιχειρηματικΗ ΕπανεκκΙνηση»

ΕΙδος χρηματοδΟτησης

Η Δράση αφορά δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) και  δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους. Πιο συγκεκριμένα, η Δράση αφορά σε:

-Δάνεια που  χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων:

α) που υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004

β)που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και

γ) δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί

-Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού)

Υψος και κατανομΗ του ΠροϋπολογισμοΥ της ΔρΑσης

Η Δράση της Επιχειρηματικής  Επανεκκίνησης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό του κεφαλαίου του Ταμείου Δανειοδοτήσεων για τη χρηματοδότηση της Δράσης ανέρχεται σε 550 εκ.¤. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως διαχειρίστρια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα καταβάλλει σταδιακά συνολικά ποσό 275 εκ.¤ και όλες οι συνεργαζόμενες Τράπεζες θα καταβάλουν σταδιακά συνολικό ποσό 275 εκ.¤

EπιλΕξιμες περιοχΕς ΔρΑσης

Όλη η Ελλάδα

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

1) Οι πολύ μικρές, μικρές  και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα , που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω.

2) Οι επιχειρήσεις που  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (ελέγχεται κατά την εκταμίευση του δανείου).

3) Οι επιχειρήσεις που έχουν  λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπρόθεσμες οφειλές) σε εγγυημένο δάνειο.

Μη επιλΕξιμες επιχειρΗσεις

-Προβληματικές  επιχειρήσεις όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτως μεγέθους (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις)

-Επιχειρήσεις, για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.

-Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο εγγυημένο δάνειο.

-Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 (de mininis - παράρτημα Ι)

Επίσης, αποκλείονται:

• Τα Νομικά  Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.

• Οι Επιχειρήσεις του  Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)

• Τα Νομικά  Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ.)

Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).

ΕπιλΕξιμες δαπΑνες που χρηματοδοτούνται από τη Δράση   «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Υποπρόγραμμα 1 :

Δαπάνες που  έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί:

α) στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004

β) σε άλλο  πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή 

γ) σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου

Υποπρόγραμμα 2 :

Οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι  στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.  Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δαπάνες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση. Μεταξύ  άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.

Μη επιλεξιμες δαπανες

-Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή

-Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

-Δαπάνες για την απόκτηση  οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

-Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό

-Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας,  στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ποΥ ΘΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

υψος δανεΙου

Υποπρόγραμμα 1:

Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο. Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε ¤ 10.000 και το μέγιστο σε ¤ 800.000

Υποπρόγραμμα 2:

Το ελάχιστο ύψος  δανείου ανέρχεται ανά επιχείρηση σε 10.000 και το μέγιστο σε 300.000 ¤

Πιο συγκεκριμένα:

α. Σε υφιστάμενες  επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.

β. Σε νεοϊδρυόμενες  επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

ΕπιτΟκιο δανΕΙου

Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία  εκταμίευσης. Το επιτόκιο  της δανειακής σύμβασης είναι σταθερό ή κυμαινόμενο για όλη της διάρκειά της. Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια  με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη Δράση η κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα – με αναλογία συμμετοχής της 50% και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας , που είναι μηδενικό (0%). Το επιτόκιο εκτοκισμού επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% και η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Η εισφορά επιβαρύνει μόνο το μέρος των κεφαλαίων της Τράπεζας

ΔιΑρκεια – ΑποπληρωμΗ ΔανειακΗς ΣΥμβασης

Υποπρόγραμμα 1:

Η διάρκεια του  δανείου ορίζεται κατΆ ελάχιστο σε πέντε (5) έτη και με μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη εκταμίευση.

Το δάνειο αποπληρώνεται  με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ Τράπεζας και επιχείρησης. Υπάρχει δυνατότητα έντοκης  περιόδου χάριτος έως 2 έτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην διάρκεια του δανείου. Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος, καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή  γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης)

Υποπρόγραμμα 2:

Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι 48 μήνες.

Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης)

ΕξασφαλΙσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση.  Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία

ΔιαχειριστικΟ ΚΟστος

Εννοείται το διαχειριστικό κόστος  ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, υπέρ της τράπεζας. Το διαχειριστικό κόστος είναι  εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό ¤ 2.000 ευρώ και κατώτατο ¤ 100.

ΣυνεργαζΟμενες ΤρΑπεζες για τη Δράση «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

-Τράπεζα Πειραιώς

-Alpha Τράπεζα

-Eurobank

-Νέα Proton Τράπεζα

-Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας

-Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

-Παγκρήτια Συνεταιριστική

-Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 

-Τράπεζα Αττικής

-Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

-Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

-Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

-Probank

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

Υποπρογράμματα

 

Περιγραφή

Ύψος Δανείου

Διάρκεια Δανείου

Υποπρόγραμμα 1

 

Δάνεια  που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων α)που υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004 β)που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και γ) δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν  έχουν  υλοποιηθεί

¤ 10.000-¤ 800.000

Σημείωση:  Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο

5-12έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη

 

Υποπρόγραμμα 2

 

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού)

 

10.000 – 300.000 ¤

έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου  για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση  που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Σημείωση: Το παραπάνω όριο ορίζεται ανά επιχείρηση

Έως 48μήνες

 

 

◘ Νικήτας Δημητρόπουλος

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προετοιμασία φακέλου από την ITS

 

 
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 

Investment & Technology Solutions 10/6/2013


..