Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ 2012 ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ΠΕΠ 2012 που αναμένεται σύντομα επιχορηγεί τόσο νέες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της Οικονομίας (Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των Ελληνικών Επιχειρήσεων σε συνθήκες ύφεσης.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα στοιχεία του προγράμματος σύμφωνα με την προδημοσίευση του.

 

Ι) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ 2012

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013»

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ΠΕΠ 2012 καλύπτει δώδεκα (12) περιφέρειες της χώρας. Εξαιρείται η περιφέρεια Πελοποννήσου για την οποία θα υπάρξει ειδικός μηχανισμός βοήθειας ο οποίος θα περιλαμβάνει είτε δάνεια χαμηλού επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις, είτε εγγυήσεις  επιχειρηματικών δανείων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ 2012

Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (Μεταποίηση-Τουρισμός – Εμπόριο – Υπηρεσίες) και περιλαμβάνει τόσο υφιστάμενες όσο και υπό-ίδρυση επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριμένα:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Ως υφιστάμενες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Νέες επιχειρήσεις: Ως νέες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

Υπό σύσταση επιχειρήσεις: Ως υπό-σύσταση επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την υποβολή του επενδυτικού τους σχεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ 2012

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες στο νέο πρόγραμμα επιδότησης ΠΕΠ πρέπει:

1) να εγκατασταθούν ή να είναι ήδη εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια.

2) να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

3) να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης και να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον και μόνο για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:

α) από 30.000 ευρώ έως 50 εκατ. ευρώ για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»

β) από 20.000 ευρώ έως 50 εκατ. ευρώ για τις θεματικές ενότητες για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»

ΙΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσοστό της επιχορήγησης του προγράμματος ΠΕΠ είναι κυμαινόμενο και εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα που υποβάλει επενδυτική πρόταση. Και πιο συγκεκριμένα το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται:

Mικρές επιχειρήσεις (50-60%):

-50% επιχορήγηση για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας,Αττικής, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

-60% επιχορήγηση για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας.

Mεσαίες επιχειρήσεις (40-50%):

-40% επιχορήγηση για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας,Αττικής, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

-50% επιχορήγηση για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων σε μικρές και μεσαίες πραγματοποιείται βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίες. Μικρές θεωρούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν όχι περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό (ΕΜΕ) και έχουν κύκλο εργασιών / και σύνολο ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ. Διαβάστε περισσότερα για το πώς κατατάσσει το μέγεθος των επιχειρήσεων η Ε.Κ. στο Επενδυτικό Λεξικό

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MΙΝ/MAX)

Τα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού έργου εξαρτάται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης:

Στις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ).

Στις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ).

Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου θα βρίσκεται σε συσχέτιση με το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

ΙΙΙ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ

 

Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες επιμέρους δαπάνες για όλους τους κλάδους:

1) Κτίρια και εγκαταστάσεις

2) Μηχανήματα και Εξοπλισμός

3) Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος

4) Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

5) Συστήματα Αυτοματοποίησης

6) Δικαιώματα Τεχνογνωσίας:

7) Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (πχ ISO)

8) Διαφημιστική προβολή και Προώθηση

9) Αμοιβές Συμβούλων (μέγιστο ποσό 2.000 €)

Σημειώσεις:

1) Οι δαπάνες 6,7, και 8 αθροιστικά, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

2) Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

3) To ΦΠΑ ως δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη προς επιδότηση (όπως και σε κανένα άλλο πρόγραμμα επιδότησης)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παρουσιάζονται οι επιλέξιμες ενέργειες στο νέο πρόγραμμα επιδότησης ΠΕΠ για κάθε κλάδο ξεχωριστά.

Στη Θεματική ενότητα «Μεταποίηση»:

1) Δημιουργία ή επέκταση ή αναβάθμιση χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

2) Διαφοροποίηση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

3) Εφαρμογή συστημάτων για τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων ή των διαδικασιών της επιχείρησης (πχ εφαρμογή συστήματος ISO) .

4) Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας.

5) Ανάπτυξη καινοτομιών και διαφοροποίησης στην παραγωγική διαδικασία.

6) Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Στις Θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»:

1) Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.

2) Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

3) Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

4) Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας.

5) Ανάπτυξη καινοτομιών και διαφοροποίηση.

6) Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Στη Θεματική ενότητα «Τουρισμός»:

1) Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.

2) Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

3) Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.

4) Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.

5) Ανάπτυξη καινοτομιών και διαφοροποίηση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

6) Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

 

ΠΩΣ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι ή και μεσο-μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό Δάνειο ειδικού σκοπού. Όταν η επιχείρηση  κάνει χρήση μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού δανείου ειδικού σκοπού μπορεί να ωφεληθεί και από τη χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου, με:

α) Εγγύηση μέσω ΕΤΕΑΝ για τη χορήγηση του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού Περισσότερα για το ΕΤΕΑΝ από παλαιότερο άρθρο

β) Χρήση υφιστάμενων προϊόντων επιμερισμού ρίσκου μέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ (επιδότηση επιτοκίου του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού) Περισσότερα για το Jeremie

 

Διαβάστε Περισσότερα στο Capitalinvest:

Μάθετε πως λειτουργούν οι επιδοτήσεις

Πληροφορίες για τη διαδικασία, το κόστος και τον χρόνο  Ίδρυσης Νέων Επιχειρήσεων

 

Διαβάστε Θέματα ανά Κλάδο Ενδιαφέροντος:

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Τουρισμού

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Υπηρεσίες / Εμπόριο

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Μεταποίηση

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Αναπτυξιακού Νόμου

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

Investment & Technology Solutions 04/05/2012

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

 


..