Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (Ε.Ε.) JEREMIE

 

Το  JEREMIE είναι το ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises – Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο ανήκει στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λ.π – αλλά όχι επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη γιατί στα κονδύλια που δεσμεύονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, προστίθενται και ιδιωτικά κεφαλαία σε επίπεδο χρηματοοικονομικών εργαλείων. Το γεγονός ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι επιστρεπτέες, επιτρέπει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές. Μεταξύ των βασικών λόγων που υιοθετείται το JEREMIE είναι ότι οι επιχορηγήσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία μετά το 2013 ενδέχεται να μειωθούν. Συνεπώς, είναι αναγκαία η μετάβαση σε βιώσιμα μέτρα πολιτικής.

Επιλέχθηκε η υλοποίηση της πρωτοβουλίας μέσω Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Holding Fund) με διαχειριστή αυτού το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Βασικός ρόλος του διαχειριστή του Holding Fund είναι να συνθέτει τις προδιαγραφές για τα Επιχειρησιακά Σχέδια και να επιλέγει τους ενδιάμεσους οργανισμούς (π.χ. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις/αναφορές σε σχέση με τις επενδύσεις, να προσελκύει κοινοπραξίες επενδυτών, να συνεργάζεται στενά με τις εθνικές/περιφερειακές αρχές κ.λπ. Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου επιλέγει επίσης (μέσω ανοικτής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια) τους κατάλληλους Ενδιάμεσους Οργανισμούς (financial intermediaries) για τη χορήγηση των ενισχύσεων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Καταρχήν, οι πόροι του Ταμείου αυτού ανέρχονται σε 250 εκατ και θα αφορούν στην ενίσχυση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων σε κλάδους όπως είναι αυτός των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρωοθούνται είναι τα εξής:

1. Funded Risk Sharing - αφορά σε χορήγηση δανείων (έως 100.000 €) σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή προσφάτως ιδρυθείσες). Για το εν λόγω προϊόν οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης μειωμένου σε σχέση με την αγορά επιτοκίου. 

2. Microfinance - αφορά σε χορήγηση μικροπιστώσεων (έως 25.000 €) σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή προσφάτως ιδρυθείσες). Και εδω, για το εν λόγω προϊόν οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης μειωμένου σε σχέση με την αγορά επιτοκίου. 

3. Equity risk capital financing– αφορά σε χορήγηση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Με δεδομένο το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόκειται να δημιουργηθούν εργαλεία για επένδυση σε πραγματικά start-ups τεχνολογικής καινοτομίας που βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο όπως και σε early stage εταιρίες. Τα εργαλεία αυτά θα στοχεύουν επίσης στη προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων ακόμα και από το εξωτερικό έτσι ώστε οι νέοι επιστήμονες, το αξιόλογο νέο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και οι υπάρχουσες εταιρίες που διαθέτει η χώρα σε αυτό τον τομέα, να μπορέσουν, επιτέλους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επενδύσεις σε καινοτόμες αγορές.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ειδική σελίδα που έχει φτιαχτεί για τo JEREMIE:

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Ειδική σελίδα για το JEREMIE

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ CAPITALINVEST.GR:

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (Ανεύρεση Κεφαλάιων)

Γενικές Πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΣΠΑ)


Investment & Technology Solutions 27/1/2011


..