Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕ)

 

Τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2011 του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Στα θετικά, η μείωση του λειτουργικού κόστους του ομίλου κατά 3% αλλά και η πορεία των εργασιών της θυγατρικής Finansbank στην Τουρκία, που εμφανίζει αύξηση καταθέσεων, χορηγήσεων και κερδών. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεων του ομίλου της Εθνικής διαμορφώθηκε σε 110% το α’ εξάμηνο του 2011, ενώ ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 11,2%.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας κατά το α' εξάμηνο του 2011.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ

Σε επίπεδο ομίλου, τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο πρώτο εξάμηνο του 2011, διαμορφώθηκαν στα 29 εκατ. ευρώ, έναντι 146 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2010, παρουσιάζοντας μείωση σε ετήσια βάση κατά 80%.

Στα αποτελέσματα α' εξαμήνου 2011 δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις της συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικού χρέους (PSI), το οποίο συνολικά θα επιφέρει αρνητική επίπτωση ύψους 1,645 δις ευρώ. Αν στα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2011 προστεθούν οι ζημιές από το σχέδιο ανταλλαγής των Ελληνικών Ομολόγων το τελικό αποτέλεσμα αφορά ζημιά ύψους 1,31 δις. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα 1,645 δις ευρώ αφορούν 18% λογιστική απομείωση του χαρτοφυλακίου των Ελληνικών Ομολόγων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

Πιο αναλυτικά, η ζημία από δραστηριότητες στην Ελλάδα, χωρίς να περιλαμβάνονται οι ζημιές από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκε σε 222 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 159 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010.

Στην Τουρκία, η Finansbank συνέχισε την θετική της πορεία και το α΄ εξάμηνο του 2011 παρουσιάζοντας καθαρά κέρδη ύψους 235 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% έναντι του α’ εξαμήνου του 2010. Στα θετικά επίσης οι χαμηλότερες προβλέψεις και η συνέχιση της επέκτασης του δικτύου καταστημάτων της Finansbank, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 510, παρουσιάζοντας αύξηση 10% σε σχέση με τις αρχές του 2011.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι εργασίες του ομίλου απέδωσαν καθαρά κέρδη ύψους 15 εκατ., μειωμένα κατά 70% έναντι του α’ εξαμήνου του 2010. Αιτία της πτώσης των καθαρών κερδών είναι η μείωση της χρηματοδότησης των μονάδων της Ν.Α. Ευρώπης από την μητρική κατά 755 εκατ. ευρώ, πάντα σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2010.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

Τα λειτουργικά έξοδα της Εθνικής Τράπεζας το α’ εξάμηνο του 2011 μειώθηκαν κατά 3% σε επίπεδο ομίλου. Τα λειτουργικά έξοδα από τις εργασίες στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 10% έναντι του α’ εξαμήνου του 2010, ενώ από τις εργασίες στην στη Ν.Α. Ευρώπη τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4%. Αντίθετα τα λειτουργικά έξοδα από τις εργασίες στην Τουρκία αυξήθηκαν σημαντικά εξαιτίας της ανάπτυξης των εκεί εργασιών και του δικτύου των καταστημάτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011

Όσο αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, σύμφωνα με τις διαδικασίας συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στην ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σημειώθηκε μείωση των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου με αποτέλεσμα ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I) να διαμορφωθεί κατά το τέλος του α’ εξαμήνου 2011 σε 11,2%, έναντι 12,9% στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2010.

Στο α’ εξάμηνο 2011 οι προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων δανείων του ομίλου ανήλθαν σε 822 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 27% έναντι του α’ εξαμήνου του 2010. Σε επίπεδο μητρικής παρουσιάστηκε αύξηση 45% των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που ανήλθαν σε 676 εκατ. ευρώ έναντι 467 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2010.

Σημειώνεται ότι το Μάϊο 2011, η θυγατρική στην Τουρκία Finansbank, ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. δολαρίων με σταθερό επιτόκιο 5,5% και διάρκεια 5 έτη.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

Οι καταθέσεις κατά το α’ εξάμηνο του 2011 μειώθηκαν στην Ελλάδα αλλά αυξήθηκαν σε επίπεδο ομίλου.

Στην Τουρκία οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 40% έναντι του α’ εξαμήνου του 2010, ιδιαίτερη αύξηση 47% εμφάνισαν οι καταθέσεις σε τοπικό νόμισμα. Από την αρχή του 2011 οι καταθέσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 14%. 

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,  το συνολικό ύψος των καταθέσεων αυξήθηκε κατά 7% και διαμορφώθηκε σε 4,8 δις ευρώ έναντι του α΄ εξαμήνου του 2010. Από την αρχή του 2011 οι καταθέσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 2%. 

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

Το χαρτοφυλάκιο δανείων στην Ελλάδα διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα του α’ τριμήνου 2011 και διαμορφώνεται σε 50,3 δισ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων στην Τουρκία ανήλθε στα 15,2 δισ. ευρώ με στοιχεία Ιουνίου 2011, σημειώνοντας αύξηση κατά 25% έναντι του α’ εξαμήνου του 2010.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων στη ΝΑ Ευρώπη μειώθηκε κατά 5% έναντι του α’ εξαμήνου 2010 και διαμορφώθηκε σε στα 7,5 δις ευρώ.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 110%, ενώ σε επίπεδο μητρικής διαμορφώθηκε σε 104%.

Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΤΕ) ΣΤΟ ΧΑΑ & ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθώντας τον ενθουσιασμό από την συμφωνία Άλφα Τράπεζας και της Eurobank έπιασε ενδοσυνεδριακά την Τρίτη 30/8 και τα 4,0 ευρώ από τα περίπου 2,80 ευρώ που είχε κλείσει μόλις την Παρασκευή 26/8. Καθώς ο ενθουσιασμός πέρασε, η μετοχή της Εθνικής υποχωρεί ταχέως προς την περιοχή των 3,0 ευρώ. Είναι γεγονός ότι και στο παρελθόν, αντίστοιχα επιχειρηματικά deals, όπως αυτό της Άλφα με την Eurobank, γίνονται οι αφορμές για έντονα ανοδικά ράλι, καθώς η ψυχολογία της αγοράς ανεβαίνει απότομα. Το πρόβλημα όμως αυτή την στιγμή για τις Τραπεζικές μετοχές δεν είναι μόνο η ψυχολογία αλλά και πολλοί άλλοι θεμελιώδεις παράγοντες. Η μείωση των καταθέσεων, η αύξηση των επισφαλών δανείων και η επιβάρυνση από την συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων συνθέτουν ένα πολύπλοκο πρόβλημα για τις Ελληνικές Τράπεζες, που ακόμα δεν έχει βρει λύση. Ακολουθεί το γράφημα της Εθνικής Τράπεζας κατά το τελευταίο ένα έτος.

Γράφημα: Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) 1 έτους

 

Πηγή: Metastock

ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (XAA) ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου αντέδρασε ιδιαίτερα θετικά την Δευτέρα στο deal Άλφα και Eurobank καταγράφοντας άνοδο 14,37%, μια από τις μεγαλύτερες ανόδους της ιστορίας του. Καθώς όμως ο ενθουσιασμός πέρασε, οι πωλητές επανεμφανίστηκαν πιέζοντας ξανά το Γενικό Δείκτη του ΧΑΑ λίγο πάνω από τις 900 μονάδες. Σίγουρα η πορεία της αγοράς είναι ξεκάθαρα πτωτική και έτσι αναμένεται να συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση, η ολοκλήρωση του βραχυχρόνιου πτωτικού κύκλου της αγοράς αναμένεται στα μέσα της επόμενης εβδομάδας (5-9 Σεπτέμβρη). Ίσως τότε δεν αποκλείεται να ξεκινήσει ένα ολιγοήμερο bear market rally. Σε περιόδους όμως που η θεμελιώδης ανάλυση γίνεται ιδιαίτερα δυσμενής η τεχνική ανάλυση δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ακολουθεί γράφημα του Γενικού Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου κατά το τελευταίο ένα έτος.

Γράφημα: Η πορεία του Γενικού Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου 1 έτους

 

Πηγή: Metastock

 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

Σύμφωνα με την Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, οι εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες εμφάνισαν συνολικά ζημιές ύψους 4,39 δις ευρώ κατά το α' εξάμηνο του 2011. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ σημείωσε μικρή αύξηση και ανήλθε στα 38,2 δις ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 16,5%, στα 3,925 δις ευρώ.

Από ένα σύνολο 249 εταιριών που δημοσίευσαν ισολογισμό οι 154 εταιρείες (62%) εμφάνισαν ζημιά ενώ μόλις 95 εταιρείες (38%) εμφάνισαν κέρδος. Από τις 95 εταιρείες του ΧΑΑ που εμφάνισαν κέρδη, οι 42 αύξησαν την κερδοφορία τους, οι 34 μείωσαν την κερδοφορίας τους, ενώ οι υπόλοιπες 19 πέρασαν στην κερδοφορία, από ζημιές. Από τις 154 εταιρείες του ΧΑΑ που εμφάνισαν ζημιές, οι 70 εταιρείες αύξησαν τις ζημιές τους, οι 41 εταιρείες μείωσαν τις ζημίες τους, ενώ οι υπόλοιπες 43 εταιρείες πέρασαν από κέρδη σε ζημίες.

 

Συνδέσεις:

Κατεβάστε το Αναλυτικό Δελτίο Τύπου της Εθνικής Τράπεζας για τα κέρδη α’ εξαμήνου 2011

Περισσότερα Τραπεζικά Θέματα από το Capitalinvest

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

 

Investment & Technology Solutions 1/9/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

 


..