Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

Οι περισσότερες Ελληνικές Τράπεζες κατά το α’ τρίμηνο του 2011 εμφάνισαν κερδοφορία ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών, ειδικά αυτών του εξωτερικού. O κλάδος παράλληλα παρουσίασε συνολικά μείωση των καταθέσεων και των χορηγήσεων στην Ελλάδα και αντίστοιχη αύξηση στο εξωτερικό. Κατά το α’ τρίμηνο πάντα παρατηρείται μείωση της εξάρτησης από την ΕΚΤ και μείωση της έκθεσης σε Ελληνικά Ομόλογα. Το λειτουργικό κόστος των Ελληνικών Τραπεζών επίσης μειώθηκε ως αποτέλεσμα προγραμμάτων εξορθολογισμού του δικτύου των τραπεζών και μικρής μείωσης του αριθμού του προσωπικού. Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα των τραπεζών διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

1) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2/6/11: 3,11 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 534.269.648

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ: 1,662 δις ευρώ

Η Alpha Bank εμφάνισε κατά το α’ τρίμηνο του έτους καθαρά κέρδη 10,5 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν το 2011 κατά 30% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2010 και ανήλθαν στα 260 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο Ελληνικών Ομολόγων έχει περιοριστεί στα 3,7 δις ευρώ ενώ ο δανεισμός της Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει μειωθεί στα 13,5 δις ευρώ.

Το λειτουργικό κόστος της Alpha μειώθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση και 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση επιτεύχθηκε μέσω του  εξορθολογισμού του δικτύου των υποκαταστημάτων της και της μείωση του προσωπικού της κατά περίπου 500 άτομα στην Ελλάδα (αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεις).

 

2) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ EUROBANK

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2/6/11: 3,07 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 552.948.427

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ: 1,698 δις ευρώ

Τα καθαρά κέρδη της Eurobank κατά το α' τρίμηνο του 2011 ανήλθαν σε 74 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή αύξηση από τα 61 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει η Τράπεζα κατά το α’ τρίμηνο του 2010. Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, ότι τα αποτελέσματα από εργασίες στο εξωτερικό ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ συνεισφέροντας κατά 18% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.

Το λειτουργικό κόστος της Eurobank μειώθηκε 3% σε ετήσια βάση και 8% έναντι του δ’ τριμήνου του 2010.

Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις της Eurobank EFG μειώθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2010 και διαμορφώθηκαν σε 32,1 δις ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στη Νοτιανατολική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε 8,3 δις ευρώ.

Σε επίπεδο Ομίλου, ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 123,5%, από 126,6% το 2010. Παράλληλα μειώθηκε η εξάρτηση από την ΕΚΤ κατά περίπου 1 δις ευρώ ενώ η ρευστότητα ανήλθε σε 5 δις ευρώ.

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2011 οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αλλά και τα δάνεια προς νοικοκυριά σημείωσαν υποχώρηση κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 31,1 δις ευρώ και 21,1 δις ευρώ αντίστοιχα.  

 

3) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2/6/11: 1,02 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 1.143.326.564

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ: 1,166 δις ευρώ

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της Τραπέζης Πειραιώς ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011 ενώ οι προβλέψεις κατά την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε 171 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 28% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2010.

Το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας Πειραιώς μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 3% στα 198 εκατ. ευρώ το οποίο και αναλύεται σε μείωση 4% από τις εργασίες στην Ελλάδα και μείωση 1% από τις εργασίες στο εξωτερικό.

Στην Ελλάδα τα δάνεια μετά από προβλέψεις μειώθηκαν 2% σε ετήσια βάση ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν 5% και διαμορφώθηκαν σε 28,7 δις ευρώ.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 129% σε επίπεδο ομίλου. Στην Ελλάδα ο εν λόγω δείκτης σημείωσε άνοδο στο 126% από 118% λόγω της υποχώρησης των καταθέσεων και στο εξωτερικό σημείωσε μείωση στο 142% από 160% σε ετήσια πάντα βάση.

 

4) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2/6/11: 2,09 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 894.948.198

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ: 1,870 δις ευρώ

Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Κύπρου κατά το α' τρίμηνο του 2011 ανήλθαν συνολικά στα 93 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μικρή αύξηση από τα 91 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2010.

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 7,6% στις 31 Μαρτίου 2011 έναντι 7,3% του δ’ τριμήνου του 2010.

Τα δάνεια και οι καταθέσεις του ομίλου της Τραπέζης Κύπρου κατά το α’ τρίμηνο σημείωσαν ετήσια αύξηση 7% και 10% αντίστοιχα. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 86,7%.

 

5) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ MARFIN POPULAR BANK

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2/6/11: 0,63 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 1.617.312.326

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ: 1,019 δις ευρώ

Ο όμιλος της Marfin Popular Bank κατά το α΄ τρίμηνο του 2011 εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 71 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται όμως ότι στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται 53,4 εκατ. ευρώ έκτακτα κέρδη από την πώληση θυγατρικής και έκτακτη εισφορά 3 εκατ. ευρώ επί των καταθέσεων στην Κύπρο.
Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 157,3 εκατ. ευρώ 8% χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση και 2% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Tο συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ομίλου σημείωσε αύξηση 1% σε ετήσια βάση στα 26,6 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2011, ενώ αντίθετα σημείωσε μείωση 1% σε τριμηνιαία βάση. Στην Ελλάδα το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων μειώθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση και 2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 13,6 δις ευρώ το α’ τρίμηνο 2011. Σε τριμηνιαία βάση, το συνολικό Κυπριακό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 1% και ανήλθε σε 10.6 δις ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ομίλου αποτελείται από 69% δάνεια προς επιχειρήσεις και 31% δάνεια προς νοικοκυριά το α’ τρίμηνο 2011. Τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν σε 18% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και τα καταναλωτικά σε 13% το α’ τρίμηνο 2011.
Οι καταθέσεις σημείωσαν μείωση 1% σε ετήσια βάση και 4% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 24 δις ευρώ κυρίως λόγω της μείωσης των καταθέσεων στην Ελληνική αγορά.  Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις κατά το α’ τρίμηνο του 2011 διατηρήθηκε σε ποσοστό 107%.

Η εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε κατά το α΄τρίμηνο του 2011 σε 5,5 δις ευρώ από 6,9 δις ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

 

6) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2/6/11: 0,70 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 512.228.885

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ: 0,871 δις ευρώ

Η Εμπορική Τράπεζα σε επίπεδο ομίλου εμφάνισε καθαρές ζημίες κατά το ά τρίμηνο του 2011 ύψους 160,1 εκατ. ευρώ μειωμένες από τις ζημιές ύψους 209,3 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει κατά το α’ Τρίμηνο του 2010. Οι προβλέψεις του α’ τριμήνου 2011 μειώθηκαν κατά 11,3% στα 221,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο α’ τρίμηνο του 2010.

Σε ετήσια βάση, η Εμπορική Τράπεζα πέτυχε μείωση των Λειτουργικών Εξόδων σε επίπεδο Ομίλου κατά 8% στα 132,7 εκατ. ευρώ.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Εμπορικής παρέμεινε σταθερό στα 22,6 δις ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ενώ παρουσίασε οριακή μείωση κατά 0,6% σε ετήσια βάση.
Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 11,1 δις ευρώ σε επίπεδο Τράπεζας, μειωμένες κατά 4% από την αρχή του έτους.

 

7) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2/6/11: 2,94 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 284.465.964

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ: 0,836 δις ευρώ

Στα 22 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένη βάση για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατά το α' τρίμηνο του 2011 έναντι ζημιών 21 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο α’ τρίμηνο του 2010.

Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 8 δις ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 2,1% από το τέλος του 2010. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 68,17% έναντι 67,76% κατά την 31.12.2010.
Οι καταθέσεις, σημείωσαν μείωση 2,68% κατά το α’ τρίμηνο, φθάνοντας στα 11,8 δις ευρώ.

 

8) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε το α’ τρίμηνο 2011 με κέρδη της τάξης των 157 εκατ. ευρώ όπως αναλύθηκε διεξοδικά σε πρόσφατο άρθρο. Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας.

 

TΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ FTSE ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ακολουθεί γράφημα του δείκτη FTSE Τραπεζών των 2 τελευταίων ετών. Το κλείσιμο του Δείκτη κατά την 2 Ιουνίου 2011 διαμορφώθηκε σε 712,07 μονάδες. Ο δείκτης στις 14 Οκτωβρίου 2009 έκανε υψηλό κλείσιμο στις 2.952 μονάδες και από τότε έως σήμερα έχει  σημειώσει πτώση της τάξης του 75,9%. Με διακεκομμένη γραμμή στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται ο κινητός μέσος όρος 30 συνεδριάσεων. Ο FTSE Τραπεζών απέχει σήμερα 4,38% από τον μέσο όρο 30 συνεδριάσεων και 33,35% από τον μέσο όρο 200 συνεδριάσεων.

Η βραχυχρόνια τεχνική ανάλυση υποδεικνύει υπερπουλημένα επίπεδα αλλά η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει έντονα πτωτική. Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν η τεχνική ανάλυση σε αυτή την φάση της χρηματιστηριακής αγοράς δεν μπορεί να προβλέψει αξιόπιστα την τάση της. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

9) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο όμιλος της ΑΤΕ εμφάνισε ζημιές ύψους 29,5 εκατ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του 2011 έναντι ζημιών 37,4 εκατ. κατά το αντίστοιχο α΄τρίμηνο του 2010.

10) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Γενική Τράπεζα εμφάνισε ζημιές 98,6 εκατ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του 2011 έναντι ζημιών 45,7 εκατ. το αντίστοιχο α΄τρίμηνο του 2010. Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ανήλθαν στα 98,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 100% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

11) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ATTICA BANK

Ο όμιλος της Attica Bank κατά το α΄ τρίμηνο του 2011 εμφάνισε ζημιές ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 194 χιλ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2010.

12) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ PROTON BANK

Ο όμιλος της PROTON Bank κατά το α' Τρίμηνο του 2011 εμφάνισε κέρδη 1,05 εκατ. ευρώ , έναντι κερδών 3,71 εκατ. ευρώ κατά το α' Τρίμηνο του 2010. Οι προβλέψεις απομείωσης δανείων για το α' Τρίμηνο του 2011, ανήλθαν στα 3,23 εκ. ευρώ έναντι 1,57 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

13) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ TBANK
Η θυγατρική του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου TBANK εμφάνισε ζημιές κατά το α’ τρίμηνο του 2011 ύψους 9,94 εκατ. ευρώ από ζημιές ύψους 14,29 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2010. Θετικό στοιχείο αποτελεί η μικρή αύξηση των καταθέσεων.

 

Γιώργος Πρωτονοτάριος 

 

 

Διαβάστε Περισσότερα Τραπεζικά Θέματα

 
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...


Investment & Technology Solutions 3/6/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.

 

 


..