Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΠ 2013

 

Παρουσιάζεται ένας μίνι οδηγός για το πώς ορίζεται και το τι είναι επιχειρηματική καινοτομία στο πρόγραμμα επιδότησης ΠΕΠ 2013, και πως αυτή διαιρείται σε τεχνολογική και μη-τεχνολογική. Παρουσιάζονται παραδείγματα για όλες τις επιλέξιμες μορφές καινοτομίας με πηγή το βοηθητικό σημείωμα για την καινοτομία του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με την Ε.Ε., η καινοτομία αποτελεί όπλο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Το πρόγραμμα ΠΕΠ 2013

 

Πως Ορίζεται η Καινοτομία σύμφωνα με το Πρόγραμμα Επιδότησης ΠΕΠ 2013

Η Καινοτοµία σύμφωνα με το πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 ορίζεται γενικά ως:

1) η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων,  διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άµεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εµπορικής εφαρµογής, και εναλλακτικά,

2) η αφοµοίωση και η εκµετάλλευση νέων επιτευγµάτων ή ιδεών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα.

Μια Καινοτόµα ∆ράση  µπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή και µπορεί να αναφέρεται σε:

i) ένα νέο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία

ii) στους τρόπους παραγωγής τους

iii) στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται

iv) στην διοικητική δοµή ενός οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές). 

espa2013.jpg

Α) Τεχνολογική Καινοτομία Προϊόντων και Διαδικασιών

Σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 η τεχνολογική καινοτοµία ορίζεται ως:

1) η εισαγωγή στην αγορά ενός   νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου σε σχέση µε τα βασικά του χαρακτηριστικά,  τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωµατωµένο λογισµικό ή άλλα µη υλικά συστατικά, προτιθέµενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας), ή,

2) η εισαγωγή στην επιχείρηση  µίας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης διαδικασίας παραγωγής, µεθόδου παροχής και διανοµής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.

Παρατηρήσεις για την τεκμηρίωση της τεχνολογικής καινοτομίας:

i) Το αποτέλεσµα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σηµαντικό σε σχέση µε τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανοµής.

ii) Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές µεταβολές δεν περιλαµβάνονται στην τεχνολογική καινοτοµία.

iii) H τεχνολογική καινοτοµία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσµατα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασµών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη

χρησιµοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση.

iii) Οι µεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαµβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία.

Παραδείγματα Τεχνολογικής Καινοτομίας

1) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ

• Νέες µέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών µε νέες πρώτες ύλες

• Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών

• Εισαγωγή µεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της

παραγωγής (π.χ. αυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής)

• Νέες διαγνωστικές µέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή

• Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη 

• Μέθοδος  µέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων µε αισθητήρες

• Συστήµατα που µετρούν και ελέγχουν τα αποθέµατα των προϊόντων

• Τεχνολογίες αισθητήρων

• Εισαγωγή προγραµµάτων προσοµοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και των ενδιάµεσων µεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων

• Προϊόντα βιοτεχνολογίας

2) ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

• Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης

• Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισµό όλων των απαιτήσεων των πελατών

• Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασµένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση υπηρεσιών)

• Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων • Μέθοδοι εντοπισµού και ελέγχου των φορτίων

• Ψηφιακός χειρισµός προϊόντων

• Εισαγωγή καναλιών άµεσης επανατροφοδότησης µεταξύ πελάτη-παραγωγού

• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους)

3) ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

• Υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας.

• Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξοµοίωσης και µοντελοποίησης.

• Παροχή νέων εφαρµογών και προγραµµάτων πολυµέσων

• Εφαρµογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως

• Εφαρµογή θερµογραφικών και µεθόδων / τεχνικών µη –καταστροφικών ελέγχων

στην αποτίµηση τεχνικών συστηµάτων.

• Εφαρµογές τηλεµατικής και ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης.

• Εφαρµογές τηλε-ιατρικής

 

Β) Μη Τεχνολογική Καινοτομία Προϊόντων και Διαδκασιών

Οργανωτική, µη τεχνολογική καινοτοµία είναι η εφαρµογή νέων µεθόδων ή µεταβολών των µεθόδων, όσον αφορά τη δοµή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσµατικότητας των ροών εργασίας. Μη τεχνολογική καινοτοµία εµπορίας είναι η εφαρµογή νέων ή βελτιωµένων σχεδίων ή µεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές.

Παραδείγματα μη-Τεχνολγικης Καινοτομίας

• Τα πιστοποιητικά ISO ή η εισαγωγή συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας, µόνο όταν συνδέονται άµεσα µε την εισαγωγή νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων διαδικασιών.

• Οι οργανωτικές καινοτοµίες

 

Γ) Τι δεν Είναι Καινοτομία Οποιασδήποτε Μορφής

∆εν τεκμηριώνουν καινοτοµία αλλαγές οι οποίες:

(1) έχουν µικρή σηµασία ή εµβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθµό νεωτερισµού στην επιχείρηση όπως:

• διακοπή χρήσης µίας διαδικασίας,  µεθόδου εµπορίας ή εµπορικής εκµετάλλευσης ενός προϊόντος,

• αλλαγές προερχόµενες αποκλειστικά από µεταβολές των τιµών των παραγωγικών συντελεστών,

• απλή αντικατάσταση ή αναβάθµιση ενός προϊόντος ή διαδικασίας ή συσκευασίας

• παραγωγή επί παραγγελία

• εποχιακές και άλλες κυκλικές µεταβολές.

(2) επιφέρουν “άλλες δηµιουργικές βελτιώσεις”,  όπου ο νεωτερισµός δεν αφορά τη χρήση ή τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων, ούτε τον τρόπο παραγωγής ή και διανοµής τους,  αλλά την αισθητική ή άλλες υποκειµενικές ιδιότητες,  όπως αλλαγές που εξαρτώνται σε  µεγάλο βαθµό στη µόδα ή γενικά αλλαγές αισθητικής φύσεως.

 

Η Έρευνα της Ε.Ε. για την σχέση της Καινοτομίας και της Απασχόλησης

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2010 και κάλυψε τα 27 κράτη - μέλη της Ε.Ε. και 10 ακόμη χώρες, οι καινοτόμες επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις από καινοτόμες χώρες, απολαμβάνουν συχνότερα αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα της Ε.Ε. και πηγή το ΣΕΠΕ, παρουσιάζονται τα παρακάτω αποτελέσματα:

1) Oι πολύ μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερο από 10 εργαζομένους) είναι υπεύθυνες, με 58%, για το υψηλότερο ποσοστό της συνολικής καθαρής ανάπτυξης της απασχόλησης στην οικονομία των επιχειρήσεων.

2) Oι νέες επιχειρήσεις (κάτω των πέντε ετών) είναι υπεύθυνες για τη συντριπτική πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας.

3) Οι νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών δημιουργούν περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) των συνολικών νέων θέσεων εργασίας, ενώ η αντίστοιχη συμβολή των νέων επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών είναι μικρότερη (6%).

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προετοιμασία επενδυτικού φακέλου από την ITS

Διαβάστε Θέματα ανά Κλάδο Ενδιαφέροντος:

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Τουρισμού

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Υπηρεσίες / Εμπόριο

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Μεταποίηση

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Αναπτυξιακού Νόμου

 
 
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα... 

Investment & Technology Solutions 18/2/2013

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..