Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΜΕΤΡΟ 123Α -ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:            

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί:

-Είκοσι (20) βαθμοί εάν το έλλειμμα μεταποιητικής υποδομής είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50%, σε επίπεδο Νομού.

-Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50%, σε επίπεδο Νομού ή είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας.

-Δέκα (10) βαθμοί εάν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 30% σε επίπεδο Νομού ή μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας.

-Πέντε (5) βαθμοί αν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι μικρότερο από το 10% σε επίπεδο Νομού ή μικρότερο από το 20% σε επίπεδο Περιφέρειας.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:             

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:

-Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των παραγομένων προϊόντων.

-Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50% των παραγομένων προϊόντων.

-Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 30% των παραγομένων προϊόντων.

-Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μικρότερο του 10% των παραγομένων προϊόντων.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:             

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:

-Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών.

-Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50% των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών.

-Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών.

-Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:

-Είκοσι (20) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς για την εξασφάλιση μεγαλύτερο ή ίσο του 30% των πρώτων υλών.

-Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% του συνόλου των πρώτων υλών.

-Δέκα (10) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% του συνόλου των πρώτων υλών.

-Πέντε (5) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% του συνόλου των πρώτων υλών.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η / ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:

-Είκοσι (20) βαθμοί εάν στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η χρήση ή η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων ή δαπάνες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ. ISO 14001, EMAS) ή εγκαταστάσεις σχετικές με την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.

 

Επίσης είκοσι (20) βαθμοί παρέχονται εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά :

-Μονάδες μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων ανεξαρτήτως κατηγορίας, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο.

-Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή ίδρυση νέων σφαγείων πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που οι δαπάνες τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος δεν ξεπερνούν το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ώστε να εξαιρεθούν από την διαδικασία βαθμολόγησης

-Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

-Δέκα (10) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

-Πέντε (5) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:

-Είκοσι (20) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του ή ίσο 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή.

-Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής, και την προστασία του καταναλωτή.

-Δέκα (10) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την και την προστασία του καταναλωτή.

-Πέντε (5) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την και την προστασία του καταναλωτή.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:

-Είκοσι (20) βαθμοί για τη δημιουργία άνω των έξι (6) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

-Δέκα πέντε (15) βαθμοί για τη δημιουργία περισσότερων των τριών και έως έξι (3-6) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

-Δέκα (10) βαθμοί για τη δημιουργία μιας έως τριών (1-3) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

-Πέντε (5) βαθμοί για τη διατήρηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:

ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:

-Είκοσι (20) βαθμοί ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή ίσος ή μεγαλύτερος του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

-Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος του 35% και μικρότερος του 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος ή ίσος του 30% και μικρότερος του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

-Δέκα (10) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 30% και μικρότερος του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος του 25% και μικρότερος του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

-Πέντε (5) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος του 25% και μικρότερος του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:

-Είκοσι (20) βαθμοί εάν το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο (δηλαδή αν γίνεται εισαγωγή στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή ενός προϊόντος σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά).

-Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη (δηλαδή εάν γίνεται εισαγωγή μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής σε διεθνές επίπεδο), ή αν αφορά σε χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία.

-Δέκα (10) βαθμοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη και το προϊόν είναι επώνυμο.

-Πέντε (5) βαθμοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη ή αν πρόκειται για συσκευασία τελικού καταναλωτή, ή αν το προϊόν είναι επώνυμο, ή αν γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της.

 

Ως καινοτόμα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα:

-Προϊόντα χαμηλών θερμίδων,

-Προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών, τρόφιμα χωρίς -προσθήκη αυξητικών ορμονών, χωρίς προσθήκη τεχνητών χρωστικών, συντηρητικών και MSG (γλουταμινικό νάτριο).

-Προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερόλη, ζάχαρη ή αλάτι, προϊόντα με μειωμένα κορεσμένα λιπαρά, προϊόντα χωρίς trans λιπαρά, προϊόντα που περιέχουν μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη σε αντικατάσταση των υπολοίπων λιπαρών ουσιών,

-Προϊόντα με ειδικές ιδιότητες (π.χ. τρόφιμα για διαβητικούς, τρόφιμα χωρίς γλουτένη, γάλα με αυξημένο ποσοστό μελατονίνης, τρόφιμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε διαιτητικές ίνες, τρόφιμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε φυσικές ουσίες με αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση, τρόφιμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε προβιοτικά.)

-Προϊόντα με μεγάλο χρόνο ζωής χωρίς απώλειες στη διατροφική τους αξία.

 

Η παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη όταν έχουμε χρήση ενός ή και περισσοτέρων των ακολούθων:

νέας τεχνολογίας στη συντήρηση και συσκευασία τροφίμων, όπως η χρήση ήπιων θερμικών διεργασιών συνδυασμένου ελέγχου χρόνου θερμοκρασίας HT/ST (παστερίωση, συνεχής παστερίωση, αποστείρωση, ωμική θέρμανση), φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων συντήρησης τροφίμων, όπου φυσικοί μικροβιακοί παράγοντες είναι φυσικά συστατικά των τροφίμων, μικροβιολογικής προέλευσης και φυτικής προέλευσης τεχνολογίας πολλαπλών εμποδίων για τη βελτίωση της ποιότητας των παραδοσιακών τροφίμων αλλά και το σχεδιασμό νέων προϊόντων ώστε να εμποδίζεται η δράση των μικροβίων και η αλλοίωση των τροφίμων

τεχνικών μικροβιολογικής εξέτασης τροφίμων ασηπτικής επεξεργασίας και συσκευασίας, οι οποίες εφαρμόζονται σε υγρά και ρευστά προϊόντα (γάλα, χυμοί φρούτων, αυγά, γιαούρτι, κρασί) καθώς και σε στέρεα από αυτοτελή μικρά τεμάχια μέσα σε ρευστή φάση (προϊόντα τομάτας, φρούτα, λαχανικά) και έχει ως πλεονέκτημα την υψηλή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, λόγω μικρών χρόνων θερμικής επεξεργασίας, καθώς και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του χωρίς να χρειάζεται ψύξη, βιολογικών μεθόδων συντήρησης,

συστημάτων συνεχούς ελέγχου των γραμμών παραγωγής, με χρήση αισθητηρίων επί της γραμμής παραγωγής.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10:           

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Α) Για υφιστάμενες επιχειρήσεις:

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:

-Είκοσι (20) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 20%.

-Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και μικρότερο του 20%.

-Δέκα (10) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 15%.

-Πέντε (5) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10%.

Για να λάβει βαθμολογία στο ανωτέρω κριτήριο, ο υποψήφιος δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (πρώην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας) της οικείας περιφερειακής ενότητας, τα έντυπα INTRASTAT για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συμφωνητικά με οίκους εξωτερικού ή οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο μπορεί να τεκμηριώσει την εξαγωγική του δραστηριότητα.

 

Β) Για ιδρύσεις – επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας ή δραστηριότητας:

Για να λάβει βαθμολογία στο ανωτέρω κριτήριο ο υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά με οίκους εξωτερικού στα οποία να γίνεται σαφής αναφορά εξαγωγικών προϊόντων και ποσοτήτων.

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:

-Είκοσι (20) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% των παραγόμενων προϊόντων.

-Δεκαπέντε (15) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και μικρότερο του 20% των παραγόμενων προϊόντων.

-Δέκα (10) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 15% των παραγόμενων προϊόντων.

-Πέντε (5) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% των παραγόμενων προϊόντων

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

(ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΩΝ

(ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ)

 

Κριτήριο 1:      Βαμβακοκαλλιεργητικές περιοχές.

 

Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί σε βαμβακοκαλλιεργητική περιοχή, όπως αυτές ορίζονται στην με αριθμ 4215/18-05-2009 ΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Κριτήριο 2:      Πυρόπληκτες περιοχές

 

Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη περιοχή. (Ηλεία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Αχαΐα, Λακωνία, Κορινθία, Εύβοια.)

 

Κριτήριο 3:      Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας

 

Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που περιέχονται στο καλάθι της περιοχής του επενδυτικού σχεδίου και για τα οποία υπάρχει ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής σε επίπεδο Περιφέρειας.

 

 

Διαβάστε την περίληψη του Μέτρου 123Α

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

 

 

Investment & Technology Solutions 15/11/2011


..