Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 2009

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πρωτότυπα τιμολόγια/αποδείξεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

2. Δελτία αποστολής.

3. Αποδείξεις εξόφλησης.

4. Απόδειξη τρόπου πληρωμής (Αντίγραφο καταθετηρίου, αντίγραφο κίνησης τραπεζικού

λογαριασμού,φωτοτυπία επιταγής κτλ).

5. Βεβαίωση προμηθευτή ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.

  

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Παραστατικά μέχρι 1.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) μπορούν να εξοφλούνται με μετρητά απευθείας

στον προμηθευτή.

Παραστατικά άνω των 1.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) έως 15.000 ευρώ (με ΦΠΑ) εξοφλούνται

μόνο με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Παραστατικά από 15.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και άνω η εξόφληση

(ολική ή τμηματική) γίνεται μέσω τραπ. λογαριασμού ή δίγραμμη επιταγή της επιχείρησης.

Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών μέσω επιταγών τρίτων.

Ειδικά η εξόφληση τιμολογίων εξωτερικού θα πρέπει να αποδεικνύεται με επιβεβαιωτικό

συναλλαγής μεταξύ των τραπεζών (swift).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ΕΛΕΓΧΟ

1.Καταστατικό σύστασης εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του.

2.Αντίγραφο της σύμβασης τραπεζικού δανείου (αν υπάρχει).

3.Αντίγραφο σύμβασης εκχώρησης επιχορήγησης στην τράπεζα (αν υπάρχει εκχώρηση).

4.Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 στην οποία αναφέρονται:

α)το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο

β) η τράπεζα που έχει χορηγήσει δάνειο για το πρόγραμμα γ) αν έχει γίνει εκχώρηση

επιχορήγησης σε τράπεζα δ) τα τιμολόγια είναι πιστά αντίγραφα των πρωτότυπων.

5.Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας από ΔΟΥ.

6.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή παραχωρητήριο του ακινήτου στο οποίο

στεγάζεται η επιχείρηση επικυρωμένο από την αντίστοιχη ΔΟΥ.

7.Εκτύπωση Έκθεσης Προόδου η οποία υπεβλήθει στο Πληροφοριακό Σύστημα.

8.Δικαιολογητικά δαπανών (αντίγραφα τιμολογίων,δελτία αποστολής,αποδείξεις εξόφλησης,

αντίγραφα καταθετηρίων,φωτοτυπίες επιταγών,αντίγραφα κίνησης τραπ. Λογαριασμών).

9.Εγγραφές των παραπάνω στοιχείων στα βιβλία της επιχείρησης (φωτοτυπίες σελίδων βιβλίου).

10.Άδεια κυκλοφορίας για το επαγγελματικό ή μεικτής χρήσης επιδοτούμενο μεταφορικό μέσο.

11.Βεβαιώσεις προμηθευτών ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και όπου είναι εφικτο,

ενεργειακά αποδοτικός.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΕΛΕΓΧΟ

1.Άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή απαλλακτικό άδειας λειτουργίας όπου απαιτείται.

2.Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού

(εφόσον αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση).

3.Αντίγραφα 3 τουλάχιστον τιμολογίων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεων

ταμειακής μηχανής.

4.Αντίγραφα Περιοδικών ή Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

Για την εκταμίευση κάθε δόσης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

-Για ατομικές επιχειρήσεις:

1.Πιστοποιητικό ότι δεν έχει πτωχεύσει.

2.Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών ή ασφαλιστική ενημερότητα.

3.Βεβαίωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή φορολογική ενημερότητα.

4.Έκδοση Αθεωρήτου Τιμολογίου Επιχορηγήσεων προς:

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Ξενίας 16 και Έβρου, 115 28, ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 094415659, ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

 

Περιγραφή: Είσπραξη (Προκαταβολής ή Α΄ Δόσης ή Β΄ Δόσης) για το Πρόγραμμα

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων ή Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών.

5. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο συνεργαζόμενης Τράπεζας για

την αποστολή της επιταγής για ποσό μέχρι €15.000.

(Μόνο για τις Επιχειρήσεις εκτός Ν. Αττικής).

6. Λογαριασμό Τραπέζης του Φορέα υλοποίησης του έργου για την κατάθεση ποσού

Επιχορήγησης άνω των €15.000.

 

-Για ΑΕ,ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ:

1. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει πτωχεύσει.

2. Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών ή ασφαλιστική ενημερότητα.

3. Βεβαίωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή φορολογική ενημερότητα.

4. Έκδοση Αθεωρήτου Τιμολογίου Επιχορηγήσεων προς:

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Ξενίας 16 και Έβρου, 115 28, ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 094415659, ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

 

Περιγραφή: Είσπραξη (Προκαταβολής ή Α΄ Δόσης ή Β΄ Δόσης) για το Πρόγραμμα

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων ή Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών.

5. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο συνεργαζόμενης Τράπεζας για

την αποστολή της επιταγής για ποσό μέχρι €15.000.

(Μόνο για τις Επιχειρήσεις εκτός Ν. Αττικής)

6. Λογαριασμό Τραπέζης του Φορέα υλοποίησης του έργου για την κατάθεση ποσού

Επιχορήγησης άνω των €15.000.

7. Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 35%

Για την εκταμίευση της προβλεπόμενης από την εγκριτική απόφαση, προκαταβολής 35%

της επιχορήγησης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1.Ισόποση Εγγυητική Τραπεζική Επιστολή , με διάρκεια ισχύος μέχρι  τη λήξη του έργου.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της

με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

2.Καταστατικό σύστασης της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις του, αν πρόκειται για εταιρεία.

3.Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας  (από ΔΟΥ).

4.Πιστοποιητικό Τροποποιήσεων (από Πρωτοδικείο ή Νομαρχία).

5.Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης (από Πρωτοδικείο).

6.Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών ή ασφαλιστική ενημερότητα.

7.Βεβαίωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή φορολογική ενημερότητα.

8.Τιμολόγιο (είσπραξης επιδότησης).

Τιμολόγιο αθεώρητο για είσπραξη επιδότησης προς:

ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

Ξενίας 16  - 11528 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ 094415659

ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αιτιολογία Τιμολογίου: Είσπραξη προκαταβολής 35% με εγγυητική επιστολή Τραπέζης έναντι

της επιχορήγησης για τo πρόγραμμα : «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων».

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα.....