Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010

Τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου για το 2010 ήταν αναμενόμενα άσχημα. Σε συνολικό επίπεδο όλων των εισηγμένων στο ΧΑΑ, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,5% ενώ η Καθαρή Κερδοφορία έσπασε όλα τα ρεκόρ αρνητικής μεταβολής με πτώση 179,4%, αντίθετα η συνολική Λειτουργική Κερδοφορία (EBITDA) των εισηγμένων εταιρειών εμφανίζεται σαφώς σε καλύτερη κατάσταση σημειώνοντας μείωση μόλις κατά 27,5%. Η χρηματοοικονομική διάρθρωση των εισηγμένων εταιρειών επιβαρύνθηκε επίσης το 2011 καθώς το σύνολο των υποχρεώσεων αυξήθηκε 3,2% την ίδια στιγμή που το ταμείο μειώθηκε κατά 6,2%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα όλων των εισηγμένων εταιρειών στην  Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά κατά την οικονομική χρήση 2010.

 

Πίνακας: Συνολικά τα αποτελέσματα των εισηγμένων το 2010

 

Αποτελέσματα 2010 (χιλιάδες ευρώ)

Μεταβολή 2009/2010

Κύκλος Εργασιών

76.413.165

4,5%

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA)

7.343.945

-27,5%

Καθαρή Κερδοφορία

-2.928.721

-179,4%

Υποχρεώσεις (σύνολο)

72.352.806

3,2%

Τραπεζικός Δανεισμός

41.683.765

1,8%

Καθαρή θέση

73.869.551

-5,0%

Ταμείο

43.870.020

-6,2%

Μερίσματα

1.354.954

-22,0%

Πηγή: Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ EBITDA 2010

Για πιο λόγο η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) των εισηγμένων μειώθηκε μόλις κατά 27,5% την ίδια στιγμή που η καθαρή κερδοφορία τους μειώθηκε κατά 179,4%; Τα αίτια είναι κυρίως δύο, πρώτων οι αυξημένες προβλέψεις επισφαλών δανείων των Ελληνικών Τραπεζών και δεύτερον ο φόβος όλων των εισηγμένων για την επιβολή νέων έκτακτων φόρων επί των αποτελεσμάτων 2010 που τις οδήγησε σε υψηλές αποσβέσεις και άλλες μεθόδους που μειώνουν τα καθαρά κέρδη προς φορολόγηση. Η καθαρή κερδοφορία δεν αποτελεί για αυτή την περίοδο αντιπροσωπευτικό μέγεθος συγκρισιμότητας και αξιολόγησης μεταξύ εταιρειών και κλάδων.

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ αξιολΟγησης της κερδοφορίας μιας εταιρείας βάσει ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ EBITDA

Η καθαρή κερδοφορία μιας εταιρείας είναι μέγεθος που δεν αντιπροσωπεύει αναγκαστικά την πραγματική οικονομική της πορεία για μια περίοδο. Οι αποσβέσεις, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και άλλο λογιστικοί και μη λογαριασμοί χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες ώστε να ανεβάζουν και να κατεβάζουν την πραγματική τους κερδοφορία κατά το δοκούν. Τα κύρια αίτια αφορούν είτε στην ελαχιστοποίηση του πληρωτέου στο κράτος φόρου (μείωση της πραγματικής κερδοφορίας) είτε στον εντυπωσιασμό των επενδυτών (αύξηση της πραγματικής κερδοφορίας). Για αυτό οι επενδυτές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν αξιολογούν βάσει της καθαρής κερδοφορίας μιας εταιρείας (στον Ισολογισμό αναφέρεται ως Καθαρά Κέρδη Περιόδου). Είναι προτιμότερο να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους τα κέρδη EBITDA δίνοντας παράλληλα έμφαση στο ύψος των τραπεζικών υποχρεώσεων  (ειδικά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων).  

Τα κέρδη EBITDA αφορούν τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μιας περιόδου και μετρούν καλύτερα τις οικονομικές επιδόσεις μιας εταιρείας ή ενός κλάδου για μια οικονομική περίοδο.

Γνωρίζοντας τα κέρδη EBITDA σε συνδυασμό με το διαθέσιμο ταμείο και τις υποχρεώσεις στις τράπεζες μιας εταιρείας μπορούμε να έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα τόσο για την χρηματοοικονομική της διάρθρωση όσο και για την οικονομική της πορεία γενικότερα.    

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΧΑΑ)

Ακολουθούν τα αποτελέσματα κερδοφορίας (καθαρά κέρδη) του 2010 του συνόλου της Χρηματιστηριακής Αγοράς αλλά και ανά δείκτη μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλοποίησης.                                                  

Πίνακας: Τα αποτελέσματα κερδοφορίας του 2010          

 

Πηγή: Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

 

Ακολουθούν τα Έσοδα Δραστηριότητας του 2010 του συνόλου της Χρηματιστηριακής Αγοράς αλλά και ανά δείκτη μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλοποίησης. Η διάρθρωση των τριμήνων έγινε με την σύνθεση του FTSE την 30η Μαρτίου 2011.

 

Πίνακας: Έσοδα Δραστηριότητας (Κύκλος Εργασιών) 2010           

 

Πηγή: Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ    

 

Ακολουθούν τα Περιθώρια Κέρδους του 2010 του συνόλου της Χρηματιστηριακής Αγοράς αλλά και ανά δείκτη μεσαίας και μεγάλης κεφαλοποίησης.

 

Πίνακας: Περιθώριο Κέρδους 2010            

 

Πηγή: Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ                                              

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010

Ακολουθεί η πορεία του Ελληνικού ΑΕΠ κατά το 2010 σε σταθερές και τρέχουσες τιμές.

Πίνακας: Η πορεία του Ελληνικού ΑΕΠ το 2010

Εγχώριο ΑΕΠ (Τρίμηνα σε εκ. ευρώ)

Q1

Q2

Q3

Q4

ΑΕΠ (σταθερές τιμές)

40.685

43.561

44.618

43.230

ΑΕΠ (Τρέχουσες τιμές)

53.701

57.924

59.522

58.249

Μεταβολή

2,00%

-2,90%

-3,60%

-4,50%

Πηγή: ΕΣΥΕ

 

ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Αρχικά πρέπει να αναφερθεί ότι οι προβλέψεις μέσα από αναλύσεις ξένων οίκων για το α’ τρίμηνο του 2011 είναι αρκετά αρνητικές ειδικά για τα αποτελέσματα του κλάδου των τραπεζών. Η αρνητική πορεία των Ελληνικών Τραπεζικών μετοχών αντικατοπτρίζει σε ένα βαθμό τα αναμενόμενα αρνητικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2011. Οι τράπεζες αναμένεται να ανακάμψουν σε επίπεδο κερδοφορίας κατά το α’ τρίμηνο του 2012 καθώς τότε οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αναμένεται να υποχωρήσουν απότομα και άρα τα καθαρά κέρδη των τραπεζών να αυξηθούν αναλόγως. Κάτι διαφορετικό από την ανάκαμψη όχι πριν από τις αρχές του 2012 δεν θα πρέπει να αναμένεται και τους λοιπούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.

  

ΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Ακολουθούν οι εταιρείες με τις μεγαλύτερες μερισματικές αποδόσεις βάσει της κερδοφορίας του 2010 και σύμφωνα με τα κλεισίματα της 18ης Μαϊου 2011.

Πίνακας:Οι εισηγμένες στο ΧΑΑ με τις μεγαλύτερες μερισματικές αποδόσεις      

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ύψος Μερίσματος

(σε ευρω)

Τιμή Κλεισίματος

(σε ευρω)

Μερισματική Απόδοση

MARFIN POPULAR BANK

0,10

0,70

14,3 %

TRASTOR

0,10

0,80

12,5 %

ΟΠΑΠ

1,54

13,38

11,5 %

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

0,10

1,03

9,7 %

 

Σημειώνεται ότι η μερισματική απόδοση μιας εταιρείας είναι βασικό συστατικό για την επιτυχία μιας χρηματιστηριακής τοποθέτησης αρκεί τα μερίσματα που διανέμονται σε μια χρήση να επαναλαμβάνονται και στο μέλλον. Πρέπει πάντα να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε υψηλά μερίσματα που διανέμονται από την επίτευξη έκτακτων κερδών (πχ από την πώληση συμμετοχών) καθώς αυτού του είδους οι μερισματικές διανομές δεν επαναλαμβάνονται στο μέλλον.

 

Διαβάστε Περισσότερα στο Capitalinvest:

Το ράλι των spreads των Ελληνικών Ομολόγων και το ΧΑΑ

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...


Investment & Technology Solutions 19/5/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..