Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση τουριστικές επιχειρήσεις με έδρα όλη την Ελληνική Επικράτεια

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων

Ειδικές Τουριστικές Δραστηριότητες

Τουρισμός Υγείας

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   

Από 15% έως 50% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   

Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 200.000 ευρώ

Μικρές επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ

Μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ

Μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι για τα σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας τα ελάχιστα όρια ισχύουν στο ήμισυ των προαναφερθέντων ποσών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1Η Φάση : τέλος Απριλίου 2011

2Η Φάση : τέλος Οκτωβρίου 2011

Κατ’ εξαίρεση, τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια (50 εκ. ευρώ και άνω) δύναται να κατατίθενται όλο τον χρόνο

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   

Επιχορήγηση κεφαλαίου

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού (Leasing)

Φορολογικές απαλλαγές

Χαμηλότοκα Δάνεια από Τραπεζικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Γενικής Επιχειρηματικότητας (Παρέχεται Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασμό με Χαμηλότοκα Δάνεια)

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Παρέχεται Επιχορήγηση ή Φοροαπαλλαγή ή Χαμηλότοκα Δάνεια)

Περιφερειακής Συνοχής (Παρέχεται Επιχορήγηση ή Φοροαπαλλαγή ή Χαμηλότοκα Δάνεια)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Επιχειρηματικότητας των νέων (Νέες μικρές επιχειρήσεις όπου νέοι έως 39 ετών συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% -Παρέχεται ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών έως 1 εκ. ευρώ για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας)

Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (50 εκ. ευρώ και άνω –Τα είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων αναμένεται να διευκρινιστούν)

Πολυετή Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Σχέδια (2-5 έτη, Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασμό με Χαμηλότοκα Δάνεια)

Συνεργασίας και Δικτύωσης (σχέδια τουλάχιστον 10 επιχειρήσεων Αθήνα/ Θεσσαλονίκη ή σχέδια τουλάχιστον 5 επιχειρήσεων για την υπόλοιπη Ελλάδα –Τα είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων αναμένεται να διευκρινιστούν)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

A) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

▫ Ξενοδοχειακός εξοπλισμός, έπιπλα και σκεύη

▫ Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και το Λογισμικό)

▫ Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος

▫ Λοιπός εξοπλισμός

Β) ΚΤΙΡΙΑΚΑ (έως 40% του Π/Υ):

▫ Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων

▫ Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου

Γ) ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 50% του Π/Υ):

Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνιών και πνευματικών δικαιωμάτων

▫ Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης (με πιστοποίηση)

▫ Μελέτες και Δαπάνες συμβούλων


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:   

Οι εγκρίσεις θα γίνονται με ιεραρχική βαθμολόγηση σε δεδομένο προϋπολογισμό κάθε προκήρυξης. Τα αποτελέσματα κάθε επενδυτικού κύκλου θα ανακοινώνονται το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:   

Σε ετήσια βάση θα καθορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και ανά περιφέρεια.

Η έγκριση των επενδυτικών προτάσεων (πλην των Μεγάλων Επενδυτικών σχεδίων) εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία έναντι των υπόλοιπων προτάσεων που θα κατατίθενται σε κάθε φάση.

Το ΕΤΕΑΝ είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Οι φοροαπαλλαγές θα είναι τριπλάσιες από το σύνολο των υπολοίπων ενισχύσεων και θα ισχύουν για 8 έτη.


Διαβάστε την περίληψη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για όλους τους κλάδους από το Capitalinvest.gr

  

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Η σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 

Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...Investment & Technology Solutions 16/3/2011


..