Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

«Πράσινος Τουρισμός»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

Υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Από την 20η Δεκεμβρίου 2010 έως την 25η Φεβρουαρίου 2011.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:   

Το ποσοστό επχορήγησης διαμορφώνεται σε 40% επί του προϋπολογισμού, για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σε 45%.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΑΧ/ΜΙΝ):   

15.000,00€ έως 400.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ)

Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων του 2009

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:   

• Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, Κοινωνία Αστικού Δικαίου καθώς και Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα και σωρευτικά συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1.Λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας και δεν είναι προβληματικές.

2.Δραστηριοποιούνται ως τουριστικά καταλύματα και η δραστηριότητα αυτή ανήκει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.1 – Ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα, 55.2 – Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής (εξαιρείται ο Κωδικός 55.20.19) και 55.30.11 – Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

3.Είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, με ημερομηνία έναρξης πριν τη 01/01/2009.

4.Δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις άνω των 200.000€ την τελευταία τριετία (Κανόνας De Minimis).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

-Δαπάνες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

-Δαπάνες αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-Δαπάνες ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος και διαχείρισης απορριμάτων.

-Δαπάνες ανάπτυξης πράσινων πολιτικών και ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών προτύπων

-Δαπάνες ενημέρωσης – προβολής σχετικά με την πράσινη αναβάθμιση της επιχείρησης.

- Δαπάνες συμβούλων (παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη)


ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
..