Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

«Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων -Digi-Retail»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

Υφιστάμενες εταιρείες Λιανικού Εμπορίου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 11η Μαρτίου 2011.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:   

60% για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
50% για Μεσαίες Επιχειρήσεις
40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MAX/MIN):   

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, από 10.000€ έως 80.000€
Μικρές Επιχειρήσεις, από 10.000€ έως 150.000€
Μεσαίες Επιχειρήσεις, από 10.000€ έως 300.000€
Μεγάλες Επιχειρήσεις, από 10.000€ έως 500.000€
Επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους από 5.000€ έως 20.000€

Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο κύκλο εργασιών των τελευταίων 3 ετών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:   

Επιχειρήσεις του Λιανεμπορίου όλων των νομικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις) που:
•Η Επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
•Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διαθέτοντας όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
•Η επιχείρηση δεν έχει λάβει επιδοτήσεις άνω των 200.000€ την τελευταία 2ετία (Κανόνας De Minimis)
•Η επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο Κωδικό Κύριας Δραστηριότητας σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Οθόνες Αφής, Φορολογικοί Μηχανισμοί, Υποδομές WiFi, Ταμειακά Συστήματα, Διαδραστικές Βιτρίνες, Εξοπλισμοί Barcode και Smart Tags.

2.Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού (Software as a Service): Λογισμικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Λιανικής, Λογισμικό Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εφαρμογές Β2Β, Εφαρμογές CRMS &RFID, Εφαρμογές Διαχείρισης Πιστώσεων & Πληρωμών.

3.Δαπάνες Συνδρομητικών Υπηρεσιών Τεχνολογικού Χαρακτήρα και Ψηφιακών Υπηρεσιών Ενημέρωσης-Προβολής: Εφαρμογές Mobile Marketing, Web Campaigns, Banners, Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού Διαφήμισης, Συνδρομές και Φιλοξενία (Hosting) στο Διαδίκτυο, Μarketing και promotion plan, Διαδικτυακές καμπάνιες, Υπηρεσίες Μετάφρασης Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

4.Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου: Yποβολή, Διαχείριση και Παρακολούθηση του Επενδυτικού Σχεδίου.
 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
..