Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-content

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υφιστάμενες εκδοτικές εταιρείες.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

■Από την 6η Δεκεμβρίου 2010 έως την 28η Ιανουαρίου 2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

■50% του συνολικού προϋπολογισμού.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MAX/MIN):

■Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, από 10.000€ έως 50.000€
■Μικρές Επιχειρήσεις, από 10.000€ έως 80.000€
■Μεσαίες Επιχειρήσεις, από 10.000€ έως 150.000€
■Μεγάλες Επιχειρήσεις, από 10.000€ έως 200.000€

Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο κύκλο εργασιών των τελευταίων 3 ετών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές) που:

•Η Επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

•Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διαθέτοντας όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες.   

•Η επιχείρηση απασχολεί κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση τουλάχιστον έναν εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση  εξαρτημένης εργασίας.

•Η επιχείρηση δεν έχει λάβει επιδοτήσεις άνω των 200.000€ την τελευταία 2ετία (Κανόνας De Minimis). 

•Η Επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...


..