Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ DIGI VALUE ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΦΟΡΕΑΣ & ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ: Digital Value “Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας”.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος Digi Value ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με έδρα όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Ως «νεοϊδρυθείσα» θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από την έναρξη επιτηδεύματος (ατομικές επιχειρήσεις) ή τη σύστασή της (π.χ. προκειμένου για Ανώνυμες εταιρείες από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών) και δεν έχει ολοκληρώσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασής της για υπαγωγή στη Δράση.

ΚΛΑΔΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ DIGI VALUE:

■ Επενδυτικά σχέδια που αφορούν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε τομείς όπως μεταξύ άλλων η Υγεία, η Εκπαίδευση, η Διαφήμιση και η Επικοινωνία, ο Πολιτισμός και η Ψυχαγωγία, ο Τουρισμός, το Περιβάλλον και οι Μεταφορές.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   

Από 15% έως και 60% του συνολικού προϋπολογισμού ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, ακολουθεί σχετικός πίνακας.

Πίνακας: Τα ποσοστά Επιχορήγησης του Digi Value

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

300.000 ευρώ έως 3 εκ. ευρώ για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

1 εκ. ευρώ έως 5 εκ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ:

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν σε καινοτόμες υπηρεσίες τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή), είτε B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής και να αξιοποιούν διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης (όπως για παράδειγμα Web, mobile, και Web-ΤV).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ / ΔΑΠΑΝΕΣ:

Επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα αποτελούν:

Προμήθεια ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού όπως:

-προμήθεια εξοπλισμού  

-προμήθεια ή χρήση και εγκατάσταση λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού

-απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, και τεχνογνωσίας

Μισθολογικό κόστος δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης

-Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη τμήματος του μισθολογικού κόστους (υπολογιζόμενου για περίοδο δύο ετών) των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.

Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), περιλαμβάνονται επιπλέον και συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και συμμετοχή σε εκθέσεις.

 

Διαβάστε περισσότερα στο Capitalinvest:

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Digi-Mobile

Το Πρόγραμμα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα  

 

Συνδέσεις:

 Η Ιστοσελίδα της Ψηφιακής Σύγκλισης
Το σχέδιο διαβούλευσης για το Πρόγραμμα Digi Value

  
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
   
 

Investment & Technology Solutions 16/5/2011

 


..