Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Επενδυτικό Λεξικό

 

Το Capitalinvest σε μια προσπάθεια να κάνει πιο κατανοητό τον κόσμο των επενδύσεων και των αγορών στο ευρύ επενδυτικό κοινό, ξεκινά μια προσπάθεια συγκέντρωσης και καταχώρισης των σημαντικότερων επενδυτικών και γενικότερα χρηματoοικονομικών όρων. Στο επενδυτικό λεξικό θα μπορείτε να βρείτε ορισμούς και πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορά τις επενδύσεις, τις επιδοτήσεις και γενικότερα τις χρηματοδοτήσεις. Επίσης θα βρίσκονται όροι που αφορούν τις τράπεζες, το χρηματιστήριο αλλά και πιο σύνθετες αγορές και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Κάθε ορισμός του επενδυτικού λεξικού θα συνοδεύεται από την μετάφραση στην Αγγλική αλλά και από σχετικές συνδέσεις από αντίστοιχα θέματα του Capitalinvest και άλλων σχετικών ιστοχώρων.                           

                                       

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (αλφαβητικά)

 

ΑΕΔΑΚ αλλά και ορισμοί για όλες τις κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ)

Αναγραφόμενη Αξία (Face Value) ενός Χρεογράφου

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) και Ανώνυμες Μετοχές

Απόδοση μιας επένδυσης και απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων, περιλαμβάνονται οι Όροι:

-Απόδοση μιας Επένδυσης (Γενικά)

-Απόδοση μιας Επένδυσης (ROI)

-Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων

-Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων / Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων

-Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

-Αποδοτικότητα Κεφαλαίου (capital effectiveness)

-Απόδοση Ομολογίας στη λήξη (yield to maturity)

-Απόδοση μιας Μετοχικής Αξίας

Αποθεματικό και Αποθεματικό Κεφάλαιο και Έκτακτα Αποθεματικά

Απόσβεση (Depreciation & Amortization) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλάιου, (Increase of Share Capital) περιλαμβάνονται οι Όροι:

-Αύξηση Μετοχικού Κεφαλάιου με την Έκδοση Νέων Μετοχών

-Αύξηση Μετοχικού Κεφαλάιου με την Διανομή Δωρεάν Μετοχών

Αφανή ή Λανθάνοντα Αποθεματικά (Secret Reserves)

 

Δάνειο τύπου Μπαλόνι (Balloon Loan) και Καταβολή Μπαλόνι (Balloon payment) 

Δείκτης P/E (Price/ Earnings Ratio) και PEG (Price/ Earnings to Growth)

Δικαίωμα Προτίμησης και Δικαίωμα Παλαιών Μετόχων 

 

Επενδυτικό Κεφάλαιο (Hedge Fund) και βασικές κατηγορίες

Επενδυτικός Κίνδυνος (Επενδυτικό Ρίσκο) και Κατηγορίες Επενδυτικού Κινδύνου, περιλαμβάνονται οι όροι:

-Συστηματικός Επενδυτικός Κίνδυνος (Systematic Investment Risk)

-μη-Συστηματικός Επενδυτικός Κίνδυνος (Unsystematic Investment Risk)

-Επιχειρηματικός Κίνδυνος (Business risk)

-Κίνδυνος της αγοράς (Market Risk)

-Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk ή Default Risk)

-Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk)

-Κίνδυνος Επιτοκίου (Interest Rate Risk)

-Κίνδυνος Πληθωρισμού (Inflation Risk / Purchasing Power Risk

-Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος (Financial Risk)

-Συναλλαγματικός Κίνδυνος (Exchange Rate Risk)

-Πολιτικός Κίνδυνος (Political Risk ή Country Risk)

-Συστημικός Κίνδυνος (Systemic Risk)

 

Μέγεθος Επιχειρήσεων (βάσει ΕΚ), περιλαμβάνονται οι όροι:

-Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία και Μεγάλη Επιχεήρηση

-ΕΜΕ (Ετήσιες Ημέρες Εργασίας)

Μέρισμαπεριλαμβάνονται οι όροι:

-Μέρισμα (Γενικά)

-Μέρισμα Καθαρό

-Μέρισμα Μικτό

-Μέρισμα υπό την μορφή Δωρεάν Μετοχών

Μεταβλητό Κόστος (Variable Cost)

 

Νανόμετρο -ΝΜ (Νανοτεχνολογία) 

Νεκρό Σημείο της παραγωγής (break even point)

Νόμος του Moore (Πληροφορική)

 

Οικονομικός Οργανισμός (Economic Organisation)

Ομόλογο Σταθερού Επιτοκίου (Fixed Rate Bond)

 

Πετρέλαιο (Oil) κατηγορίες και πως υπολογίζεται η τιμή του διεθνώς, περιλαμβάνονται οι όροι:

-Πετρέλαιο τύπου Brent

-Πετρέλαιο τύπου West Texas Intermediate (WTI)

-Τιμή βάσει OPEC (OPEC Basket)

-Τιμή βάσει Imported Refiner Acquisition Cost

Προνομιούχες Μετοχές και Προνομιούχες Μετοχές Υπό-Αίρεση (Preference Shares)

 

Σταθερό Κόστος (Fixed Cost)

Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρεία (Dormant Partnership) 

Συντελεστής Β (Beta Ratio) και η χρήση του στην μέτρηση του ρίσκου, περιλαμβάνονται οι όροι:

-Market beta

-Size beta

-Value beta

-Momentum beta

 

Τιμή Διάθεσης και Εξαγοράς Μεριδίου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Α/Κ)

 

Φορολογία Κεφαλαιακών Κερδών  (Capιtal Gain Taxation)

 

Χαρτοφυλάκιο (Portfolio)

Χρηματιστηριακή Αξία (Capitalization)

 

Augmented Reality (ή αλλιώς επαυξημένη πραγματικότητα)

Blue Chips (Μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια) 

Bretton Woods (Μπρέτον Γουντς Νομισματικό Σύστημα) 

De minimis Κανόνας (ΕΚ)

Dow Jones Industrial Average και η σύνθεση του με 30 εταιρείες

FIFO μέθοδος αποτίμησης αποθήκης

Stock Option (Διανομή μετοχών στους εργαζομένους)

Venture Capital και πως πραγματοποιεί είσοδο / έξοδο

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια...