Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ADAIAOOEEA EAIAOA

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ανάλογα με την κλίμακα των φυσικών προσώπων:

α) 0-12.000 ευρώ  0%

β) 12.001-16.000 ευρώ  18%

γ) 16.001-22.000 ευρώ  24%

δ) 22.001-26.000 εύρω  26%

ε) 26.001-32.000 ευρώ  32%

στ) 32.001-40.000 ευρώ 36%

ζ) 40.001-60.000 ευρώ  38%

η) 60.001-100.000 ευρώ 40%

θ) 100.001 και άνω  45%

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ:  2  εργάσιμες μέρες

ΒΗΜΑΤΑ:

1.Προέγκριση επωνυμίας από το τοπικό επιμελητήριο και δίδεται βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της.

2.Ασφαλίζονται τα φυσικά πρόσωπα των εταίρων στο ασφαλιστικό ταμείο που υπάγονται. (π.χ. ΤΕΒΕ)

3.Έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, όπου ανήκει η έδρα της επιχείρηση. Για την έναρξη απαιτούνται: αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο που αποδεικνύει την ύπαρξη επαγγελματικού χώρου (συμβόλαιο αγοράς, μισθωτήριο, παραχωρητήριο κλπ), βεβαίωση ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας από το υπ. Ανταγωνιστικότητας (όπου απαιτείται), δήλωση έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων (έντυπο Μ2).

4.Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο.

5.Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ.

6.Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

-Δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο.

-Η ατομική επιχείρηση δεν αποτελεί εταιρική μορφή.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε. / Ε.Ε.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:  20%

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ:  3  εργάσιμες μέρες

ΒΗΜΑΤΑ:

1.Σύνταξη καταστατικού - ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των εταίρων (συμβολαιογράφος)

2.Προέγκριση επωνυμίας από το τοπικό επιμελητήριο και δίδεται βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της.

3.Θεώρηση καταστατικού από το οικείο επιμελητήριο

4.Πληρωμή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) στη ΔΟΥ που ανέρχεται στο 1% του μετοχικού κεφαλαίου.

5.Οριστικοποίηση Επωνυμίας στο Επιμελητήριο.

6.Θεώρηση καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και Δικηγόρων

7.Κατάθεση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο Εδρας για δημοσίευση.

8.Εναρξη εργασιών από τη ΔΟΥ

9.Εγγραφή στο επιμελητήριο.

10. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

-Παρέχεται ευελιξία, μικρό κεφάλαιο, περιορισμός ευθύνης των ετερόρρυθμων εταίρων μέχρι το κεφάλαιο που έχουν συνεισφέρει. Απλούστερα λογιστικά.
-Οι εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.) ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Οι εταίροι της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταιριών απέναντι στους πιστωτές της εταιρίας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταιριών είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρία. Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την ίδρυσή τους. Αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:  23% για το 2011 και θα μειώνονται κάθε χρόνο κατά 1% με σκοπό το 2015 να φτάσουν στο 20% όπου και θα παραμείνουν.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ:  7 εργάσιμες μέρες

ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: Για ΕΠΕ με εταιρικό κεφάλαιο 4.500 ευρώ περιλαμβάνει:

-Ελεγχος επωνυμίας στο επιμελητήριο: 35 ευρώ.

-Συμβολαιογράφος για το καταστατικό: 450 ευρώ.

-Καταβολή ΦΣΚ: 45 ευρώ.

-Παράβολο δημοσίου & ΤΑΠΕΤ: 289,72 ευρώ.

-Εγγραφή στο Επιμελητήριο και πρώτη συνδρομή: 150 ευρώ.  

ΒΗΜΑΤΑ:

1.Καταστατικό

2.Προέγκριση επωνυμίας

3.Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και Ταμείου Νομικών

4.Εγκριση σύστασης από το Πρωτοδικείο

5.Δημοσίευση περίληψης καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

6.Ασφάλιση Εταίρων - φυσικών προσώπων

7.Εναρξη εργασιών στη ΔΟΥ

8.Εγγραφή στο επιμελητήριο

9.Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Αποτελεί νομικό πρόσωπο και έχει μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα.
-Πιο περίπλοκα λογιστικά.

-Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη βαθμίδα για αυτό που αποκαλούμε νομικό πρόσωπο. Απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4.500 ευρώ. Το κεφάλαιο διαιρείται σε «μερίδες συμμετοχής» καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ. Οι μεριδιούχοι ευθύνονται μέχρι το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε.)

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:  23% για το 2011 και θα μειώνονται κάθε χρόνο κατά 1% με σκοπό το 2015 να φτάσουν στο 20% όπου και θα παραμείνουν.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ:  10  εργάσιμες μέρες

ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: Για AΕ με εταιρικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ περιλαμβάνει:

-Ελεγχος επωνυμίας στο επιμελητήριο: 35 ευρώ.

-Συμβολαιογράφος: ανάλογα με το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

-Καταβολή ΦΣΚ: από 600 ευρώ.

-Πληρωμή παραβόλου δημοσίου & ΤΑΠΕΤ: 544,67 ευρώ (για μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ).

-Εγγραφή στο επιμελητήριο και πρώτη συνδρομή: 410,16 ευρώ (για μ.κ. 60.000 ευρώ).

ΒΗΜΑΤΑ:

1.Σύνταξη καταστατικού που θα πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης.

2.Προέγκριση της επωνυμίας από το οικίο επιμελητήριο

3.Πληρωμή γραμματίου προείσπραξης για τον συμπράττοντα δικηγόρο ο οποίος θα παρίσταται στην υπογραφή του καταστατικού.

4.Υπογραφή καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφου

5.Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα του ποσού του 0,1% του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού

6.Κατάθεση καταστατικού στη Νομαρχία ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στην περίπτωση τραπεζών, εισηγμένων επιχειρήσεων κλπ.

7.Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και τελών δημοσίευσης καταστατικού στο ΦΕΚ

8.Εναρξη εργασιών στη ΔΟΥ

9.Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο

10.Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από ΔΟΥ

11.Συγκρότηση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου 12.Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της ΑΕ και κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

-Διαθέτει τη μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα σε σχέση με τις προηγούμενες νομικές μορφές αλλα έχει πιο περίπλοκα λογιστικά, περισσότερα επίπεδα ελέγχου(Δ.Σ., εσωτερικοί ελεγκτές, Γ.Σ.), μικρότερη ευελιξία

-Η ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) αποτελεί το «βασικό» νομικό πρόσωπο. Αποτελεί «αυθύπαρκτη» νομική «προσωπικότητα», έχει διάρκεια ζωής, δεν εξαρτάται από τη ζωή των μετόχων της. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 60.000 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αν θέλετε να ιδρύσετε νέα επιχείρηση μπορείτε να μας στείλετε το αίτημα σας (αντικείμενο εργασιών νέας επιχείρησης) και τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο και Τηλέφωνο επικοινωνίας) ΠΑΤΗΣΤΕ  ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

info@capitalinvest.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ CAPITALINVEST:

Μάθετε πως λειτουργούν οι επιδοτήσεις

Επιδοτήσεις μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...


Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest.gr χωρίς την σχετική άδεια.


 ..