Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
AIADOOIEAEIO IIIIO

O Εθνικός Αναπτυξιακός Νόμος ενεργοποιείται ξανά το 2011. Οι εκτιμήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων για την περίοδο 2011-2013 κάνουν λόγο για ετήσιες εκταμιεύσεις της τάξης των  1,3 – 1,97 δις. Ευρώ, ώστε μέχρι το 2013 το  συνολικό ποσό να φθάσει τα 5,1 δις ευρώ.

Σε συνδυασμό με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ θα αποτελέσει το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε κωδικοποιημένα στα κυριότερα σημεία του νέου νόμου και κυρίως τις διαφορές του με τον προηγούμενο που ήταν ενεργός έως και τον Ιανουάριο του 2010.

Οι βασικές μορφές ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες:

·Φορολογικές απαλλαγές

·Επιχορήγηση κεφαλαίου

·Επιχορήγηση χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου μέχρι 10 έτη

·Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι 7 έτη

·Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Κύριοι στόχοι του Νέου Νόμου:

·Ενίσχυση της ποιοτικής και ανταγωνιστικής παραγωγής με έμφαση στον τεχνολογικό και γνωστικό μετασχηματισμό της.

·Ενίσχυση της εξωστρέφειας.

·Ενίσχυση της απασχόλησης και του υγιούς ανταγωνισμού

Οι σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο Νόμο εντοπίζονται στα εξής:

·Στόχευση σε  ποιοτικά χαρακτηριστικά επενδύσεων και ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις

·Συμμετοχή όλων των κλάδων της οικονομίας, με λίγες εξαιρέσεις, στις διατάξεις ενίσχυσης του.

·Περιορίζονται οι επιχορηγήσεις και αντικαθίστανται από γενναίες φοροαπαλλαγές.

·Κατανομή πόρων ανά περιφέρεια με δυνατότητα αύξησης των ποσοστών επιδότησης πέραν του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

·Υποβολή επενδυτικών σχεδίων ανά εξάμηνο με ταυτόχρονη ανακοίνωση συνολικών διαθέσιμων πόρων και κατανομή τους.

·Σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης μέχρι την εξάντληση των διαθεσίμων πόρων

·Απλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου με τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων (αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου εντός 5μήνου)

·Έμφαση στην διαφάνεια με την δημιουργία ξεχωριστών μητρώων  αξιολογητών και ελεγκτών και δημιουργία Σώματος Εσωτερικών ελεγκτών.

·Το 10% της επιδότησης θα χορηγείται μέσα σε τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

·Σύσταση Συμβουλίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Νόμου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης  συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες:

·Ανταγωνιστικότητα – Ποιότητα – Εξωστρέφεια (50%)

·Πράσινη Επιχειρηματικότητα – Προστασία Περιβάλλοντος (30%)

·Απασχόληση – Ισόρροπη Ανάπτυξη – Αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο (20%).


Συνδέσεις στο Capitalinvest:

Περίληψη των στοιχείων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Τουριστικές Επενδύσεις στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 

Πληροφορίες για τη διαδικασία, το κόστος και τον χρόνο  Ίδρυσης Νέων Επιχειρήσεων

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 


..